Projektu rekonštrukcie historického areálu bývalých kasární sa v zimnom semestri venovala stovka študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zadaním bolo preskúmať možnosti zveľadenia lokality.

Návrhy mali ukázať, ako možno spojiť bývanie, prácu, zábavu a oddych v jednom komplexe aj neštandardnými typológiami priestorov. Premena má podporiť komunitný život v rámci areálu aj prepojenie s okolím, podporiť mladé rodiny napojené na kreatívnu komunitu a integráciu rôznych sociálnych skupín.

Nápady bez obmedzení

Študenti mali bez obmedzení preskúmať a vyhodnotiť, ktoré časti historického areálu sú hodné zachovania a ktoré by sa mohli zbúrať. Pri premene mali využiť stratégiu vrstvenia, pridávania, mutácie a transformácie, prípadne ich kombináciu, ale mali pracovať s duchom bývalých kasární. Zároveň mali pracovať s novými trendmi zdrojov energií, spracovania odpadov, hospodárenia s dažďovou vodou alebo mestských fariem.

Výsledkom mal byť komplex, ktorý sa stane urýchľovačom rozvoja celého územia, nielen Kollárovho námestia, ale aj Obchodnej, Mickiewiczovej a Špitálskej ulice a otvorí sa smerom k mestu.

Zadanie riešenia Hurbanových kasární nadväzuje na predchádzajúcu spoluprácu fakulty so štúdiom Architekti Šebo Lichý a ich spoločnosťou ITB Development pri návrhu riešenia Mickiewiczovej ulice. Práve po tejto skúsenosti oslovil profesor Robert Špaček architektov, aby sa podieľali na vytvorení zadania pre študentov.

„Vo viacerých návrhoch sú inšpiratívne podnety. Študenti s nezaťaženým myslením odvážne prinášajú nápady doplniť priestory o nové objekty a často tým menia urbanistické parametre priestoru, dávajú mu nové impulzy,“ hovorí Tomáš Šebo.

Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov

Hurbanove kasárne - študentský návrh Zdroj: Veronika Slaničanová

Hurbanove kasárne môžu oživiť Kollárko, pozrite si návrhy študentov

Hurbanove kasárne - študentský návrh Zdroj: Vladimír Lipiansky

Zapojiť uzavretý areál do mesta

Architekt verí, že všade vo svete sú práve verejno-prospešné stavby tým impulzom, ktorý spúšťa oživovanie a zveľaďovanie štvrtí. Často sa takéto stavby cielene umiestňujú do štvrtí, ktorým majú pomôcť rozvíjať sa. Existuje teda reálna šanca, že rozsiahly areál Hurbanových kasární, ktorý má veľkolepé priestory nielen v interiéroch, ale aj pred budovou a na nádvorí, by bolo možné prepojiť s okolitými bodmi, čo by pomohlo celému priestoru v širšom kontexte.

Práve Hurbanove kasárne sa javili ako veľmi dobrá príležitosť pre to, aby mladé talenty preskúmali silu tejto lokality. Zadanie bolo nad rámec tretiackych osnov, no zároveň výzvou, ktorú by študenti mohli podchytiť. Ide totiž o súbor priestorov pre umeleckú komunitu prepojený s historickými a výstavnými priestormi súčasnej galérie, nie iba bytovka, ktorej návrh sa štandardne tretiakom zadáva.