Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove je v súvislosti s projektom Prima Park II nečinný. Konštatuje to prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava II, ktorý vydal v apríli upozornenie prokurátora na nečinnosť úradu v rámci konania o vydaní územného rozhodnutia.

Nečinný úrad

„Bolo preukázané, že po doručení vyjadrenia sa hlavného mesta k námietkam účastníkov konania k obsahu záväzného stanoviska tohto dotknutého orgánu stavebný úrad vo veci nevykonal žiadny úkon a doposiaľ nerozhodol, čím je stavebný úrad v konaní nečinný. Zásada časovej primeranosti konania má svoje jadro v tom, že správne orgány majú konať bez zbytočných prieťahov," uvádza sa v upozornení prokurátora. Za zbytočný prieťah sa považuje aj to, keď správny orgán vo veci nekoná, napriek tomu, že by konať mal.

Na prokuratúru sa v tejto veci obrátil developer, spoločnosť Cresco Ružinov. Nepáči sa mu, že stavebný úrad stále nevydal územné rozhodnutie. A to ani napriek tomu, že k projektu vydalo hlavné mesto kladné záväzné stanovisko, ktoré bolo aj druhýkrát potvrdené.

„Nemalo by sa diať, aby účastník konania bol stavebným úradom dlhodobo držaný v nevedomosti a nevedel, čo sa bude diať s jeho návrhom. V prípade nášho projektu sa tak deje od novembra minulého roka, čo potvrdil aj prokurátor," konštatoval investor, ktorému prieťahmi podľa jeho slov vznikajú škody.

Pri Prima Parku II je stavebný úrad Ružinov nečinný, tvrdí prokurátor

Vizualizácie projektu Prima park Zdroj: Cresco Ružinov

Prokuratúra zároveň Ružinovu v tejto súvislosti vytkla, že nemal právo overovať si platnosť súhlasného stanoviska magistrátu. A to i napriek tomu, že nebolo podpísané primátorom a absentovalo priložené splnomocnenie pre zamestnanca magistrátu, ktorý ho podpísal v mene primátora. Opakovaná žiadosť nemá podľa prokurátora oporu v ustanoveniach stavebného zákona.

„Posudzované stanovisko je na hlavičkovom papieri hlavného mesta a nachádza sa na ňom odtlačok pečiatky hlavného mesta, preto nie je dôvod domnievať sa, že predmetné stanovisko bolo vydané neoprávneným subjektom," píše sa v upozornení.

Protesty obyvateľov

Mestská časť síce upozornenie rešpektuje, starosta Martin Chren však zdôrazňuje, že navrhovaná výstavba vyvoláva veľkú nevôľu obyvateľov. „Stavebný úrad rešpektuje v konaní všetky zákony, ale musíme trvať na tom, že každá stavba musí byť rovnako dôsledne posúdená v súlade so zákonom a so všetkými požiadavkami. Bolo by v rozpore so zákonom vydávať územné rozhodnutie, ak nie sú posúdené všetky okolnosti," skonštatoval M. Chren s tým, že stavebný úrad koná v súlade s upozornením prokurátora.

Pri Prima Parku II je stavebný úrad Ružinov nečinný, tvrdí prokurátor

Vizualizácie projektu Prima park Zdroj: Cresco Ružinov

Šéf ružinovskej samosprávy zároveň poukazuje na zistené nedodania viacerých podkladov pre posúdenie stavby zo strany stavebníka. V dopravno-kapacitnom posúdení absentuje posúdenie vplyvov na Jašíkovu ulicu. Okrem toho na pozemku podľa neho rastú dreviny, ktorých výrub si vyžaduje výrubové povolenie. „Je zarážajúce konanie starostu, keď komunikuje s verejnosťou o nedostatočných podkladoch na vydanie územného rozhodnutia, ale stavebníkovi tieto nedostatky neuvedie v žiadnom podaní v zmysle stavebného zákona," bráni sa investor.

Avšak starosta upozorňuje aj na to, že nie všetky uložené podmienky stavebník v minulosti splnil. „Napríklad podmienkou na kolaudáciu prvej etapy danej stavby bolo vybudovanie odbočovacieho pruhu, ktorý dodnes nestojí, a práve z dôvodu nekonania stavebníka tak hrozí jej obyvateľom, že vyprší ich podmienečne vydané povolenie na užívanie bytov," podotkol M. Chren.

Investor poznamenáva, že projekt je v súlade s územným plánom a územno-plánovacími dokumentáciami, má všetky potrebné povolenia a vyjadrenia a počet parkovacích miest je navrhovaný podľa platných noriem, pričom ponúka aj niekoľko desiatok miest navyše. „V prípade ak chce obec na danom mieste len parkovací dom, môže si pozemok trhovo odkúpiť alebo nájsť iný, vhodný pozemok na tento účel," doplnil investor.