S manželom vlastníme  1-izbový byt. Keďže sa nám rodina rozrastá, neďaleko od nás sme si našli väčší byt. Býva v ňom staršia pani, ktorá súhlasila s tým, aby sme si byty vymenili.  Ako je najvýhodnejšie vyriešiť to? Potrebujeme dve kúpne zmluvy?

Vo Vašom prípade by som odporúčala uzavrieť zámennú zmluvu, ktorá je upravená v ustanovení §611 Občianskeho zákonníka. Ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane použijú aj na zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu.

Zámennou zmluvou je možné vymeniť aj nehnuteľnosť za nehnuteľnosť. Jednoduchšie povedané, pod pojmom zámenná zmluva si predstavujeme dve kúpne zmluvy o prevode nehnuteľností (vo Vašom prípade bytov) spojené do jednej zmluvy.

Musí mať písomnú formu a musí obsahovať aj náležitosti uvedené v § 5 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (popis oboch bytov, ich príslušenstva a vybavenia, popis spoločných častí a zariadenia domov,  v ktorých sa byty nachádzajú, uviesť vyhlásenia o pristúpení k zmluve o výkone správy, resp. zmluve o spoločenstve vlastníkov a pod.).

Podpisy všetkých účastníkov zmluvy (oboch zmluvných strán) musia byť úradne overené, pretože všetci sú zároveň predávajúcimi aj kupujúcimi. Vlastnícke práva k zamieňaným nehnuteľnostiam (predmetu zámennej zmluvy) nadobudnú jednotlivé zmluvné strany až právoplatným rozhodnutím správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu zámennej zmluvy do katastra.

Aby Vaša zámena prebehla bez problémov, odporučila by som Vám obrátiť sa na odborníkov, ktorí Vám pomôžu s vypracovaním zámennej zmluvy.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.