V našom bytovom dome nie sme v už dlhší čas spokojní s naším správcom. Dom vyzerá zanedbane, opravy sa odstraňujú veľmi dlho, vyúčtovania sú nepresné. Je nás viac majiteľov bytov, ktorí sa zamýšľame nad výpoveďou Zmluvy o výkone správy s našim správcom. Čo by sme mali urobiť, aby sme sa zbavili tohto súčasného? Máme už vyhliadnutého nového správcu.

V prvom rade, ak ste sa už rozhodli vymeniť správcu, by som Vám odporúčala vopred dobre zvážiť kandidátov na nového správcu. V tomto smere by ste sa mali sústrediť hlavne na referencie vlastníkov bytov v iných domoch.

Ďalšou vecou je zistiť predbežný počet vlastníkov, ktorí by súhlasili so zmenou správcu. K zvolaniu schôdze vlastníkov, kde by ste prerokovali zmenu správcu, Vám stačí písomná žiadosť o zvolanie schôdze podpísaná 1/4 vlastníkov domu.

Ak správca do 15 dní od jej doručenia schôdzu nezvolá, vtedy má právo zvolať schôdzu 1/4 vlastníkov samostatne. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne 5 dní pred dňom konania schôdze vlastníkov.

Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov s programom sa doručuje aj správcovi, ak má schôdza vlastníkov rozhodovať o úlohách pre správcu. Na schôdzi vlastníkov rozhoduje vždy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, a v zmysle § 14 ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 182/1993 Z. z. (ZVBaNP), ktorý bol novelizovaný s platnosťou novely č. 70/2010 od 1. apríla 2010, na riadnej schôdzi vlastníkov.

Ak sa vlastníci rozhodnú zmeniť správcu bytového domu, rozhoduje sa na schôdzi vlastníkov, pričom sa hlasuje v súlade s § 8a ods. 1 ZVBaNP, čo znamená, že sa rozhoduje vždy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, a v zmysle § 14 ods. 2 tohto zákona na riadnej schôdzi vlastníkov.

V zmysle § 14 ods. 1 ZVBaNP výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu alebo zhromaždenie zvolal, a to do 5 pracovných dní od konania schôdze alebo zhromaždenia spôsobom v dome obvyklým.

Zmluvu o výkone správy uzatvárajú vlastníci bytov so správcom písomne na neurčitý čas. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa zmluvné strany v zmluve nedohodnú inak, a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Výpoveď správcovi musí byť v písomnej forme, prerokovaná na schôdzi vlastníkov, ktorí nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov v dome rozhodli o zmene správcu.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.