Priznám sa, že nekupujem byt „každý“ deň, ale nedávno sme sa rozhodli s manželkou pomôcť dcére s kúpou jej prvého vlastného bytu. Pritom som sa stretol s výrazom „elektronizácia katastrálneho konania“. Môžete mi aspoň v skratke priblížiť, o čo ide?

Dňa 1. 9. 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 304/2009 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov) a práve elektronizácia katastrálneho konania je jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré priniesla táto novela katastrálneho zákona.

V praxi to znamená, že katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky. Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a opatrené zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou.

Ďalšou novinkou, ktorá súvisí s elektronizáciou katastrálneho konania, je možnosť  podať Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad. Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania alebo oprávnená osoba podľa osobitného predpisu podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré sa zverejní na internetovej stránke úradu. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušnú správu katastra. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie správa katastra vymaže z evidencie.

S elektronizáciou katastrálneho konania súvisí aj úprava výšky správnych poplatkov. V prípade elektronického podania

● návrhu na vklad vlastníckeho práva v neurýchlenom podaní – 33 € (štandardne 66 €)

● návrhu na vklad vlastníckeho práva v urýchlenom konaní 130 € (štandardne 265,50 €)

V prípade podania Oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad a následného doručenia príslušnej správe katastra do 90 dní sa správny poplatok za návrh na vklad zníži o 15 €.

 Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.