Starosta chce urýchliť riešenie parkovania

Starosta R. Števčík pre TREND Reality priblížil, že súčasťou celkovej koncepcie rozvoja nemocnice, ktorú mu onkologický ústav predstavil, je aj riešenie dopravy. V budúcnosti plánuje ústav zastavať aj parkovisko na Špitálskej a vybudovať tu podzemné garáže. Celá dopravná obsluha nemocnice tak bude prebiehať len zo Špitálskej ulice, sanitky, zamestnanci, pacienti ani návštevy by už nemali jazdiť po Heydukovej a Hollého ulici.

Onkológia v Starom Meste sa potichu rozširuje, susedia protestujú

Onkologický ústav svätej Alžbety - parkovisko na Špitálskej ulici Zdroj: TREND Reality

Kedy to bude sa však už starosta nedozvedel. Zdôrazňuje, že nemocnica má ambiciózny plán a postupne sa rozvíja podľa svojich finančných možností. Výstavba po fázach je bežná, stavebný úrad nemôže od investorov žiadať celý projekt naraz. Ak má stavebník všetky potrebné stanoviská, musí vydať povolenia, dodáva.

Obyvateľom susedstva však odkazuje, že už rokuje s onkologickým ústavom a spoločnosťou BPS Park o zrušení prenájmu 11 parkovacích miest pre sanitky na Heydukovej a Hollého ulici. „Vytvorí to tlak, aby začali už teraz riešiť všetku logistiku cez parkovisko na Špitálskej,“ dodáva R. Števčík s tým, že sa pripravuje aj kompletná rekonštrukcia Hollého ulice.

Množstvo pripomienok

Neriešenie dopravy pri rozširovaní nemocnice nebolo jedinou pripomienkou obyvateľov susedstva. V žalobe podanej proti územnému rozhodnutiu napadli aj malý odstup dostavby od bytových domov a cesty, čo by mohlo znamenať nedodržanie zákonnej požiadavky „umiestniť zdravotnícke zariadenie v tichom prostredí v dostatočnom odstupe od zdroja hluku“. Zároveň malý odstup rizikových pracovísk od bytov môže ohroziť komfort a bezpečnosť obyvateľov. Dostavba ide na hranu hygienických noriem, zhorší teda svetelné podmienky v bytoch. Rovnako aj v rozširovanom bloku, preto je otázne zvýšenie komfortu pacientov a zdravotníkov.

Onkológia v Starom Meste sa potichu rozširuje, susedia protestujú

Onkologický ústav svätej Alžbety - miesto dostavby bloku B s kláštorom v pozadí Zdroj: TREND Reality

Poukazujú tiež na to, že povolená výška zástavby v lokalite je 21 metrov. Dokumentácia síce uvádza výšku po atiku 21,4 metra, avšak úroveň ulice uvádza -2,6 metra. Skutočná nadzemná výška teda dosahuje 24 metrov. Nesúhlasia ani s konštatovaním, že dostavba vhodne uzavrie stavebný blok. Tvrdia, že blok bol už uzatvorený pôvodným parkom, ktorý dotváral architektúru a aspoň minimálne oddeľoval funkcie bývania a zdravotníctva.

Nepáči sa im ani to, že stavebný úrad vydal územné rozhodnutie pre prvú etapu bez toho, aby bol spracovaný a schválený celkový nový koncept areálu, ktorý bol iba naznačený na ústnom pojednávaní.

Upozorňujú aj na viacero protichodných tvrdení v stanoviskách a rozhodnutiach a na fakt, že stavebný úrad a v druhom stupni okresný úrad sa nevysporiadali s viacerými námietkami z územného konania a všetky ich zamietli.

Nemocnica presťahovala aj jasle

Viaceré pripomienky sa týkali aj postupu stavebného úradu. Počas konania sa napríklad do spisu dopĺňali nové posudky. Ústav totiž v svetlotechnickom posudku nepočítal s detskými jaslami na prízemí domu na Hollého č. 9 – 11. Na jasle sa pritom vzťahujú prísnejšie požiadavky a tie by neumožnili nadstaviť prístavbu v plánovanom objeme.

Mestská časť preto podpísala začiatkom februára 2017 s Onkologickým ústavom zmluvu o spolupráci, podľa ktorej má ústav pripraviť projektovú dokumentáciu pre úpravy nebytových priestorov na Hollého a Záhrebskej ulici a do konca roka 2017 na vlastné náklady priestor na Záhrebskej prestavať na detské jasle a priestor na Hollého na zariadenie denného stacionára a terénnej opatrovateľskej služby. Mestská časť mala poskytnúť podklady a súčinnosť.

Onkológia v Starom Meste sa potichu rozširuje, susedia protestujú

Onkologický ústav svätej Alžbety má prenajaté parkovacie miesta na ulici pre sanitky Zdroj: TREND Reality

Zmluvu schválilo mestské zastupiteľstvo napriek petícii za zachovanie denného centra pre seniorov na Záhrebskej ulici. Mestská časť obhajovala vysťahovanie seniorov tým, že priestory na Hollého by po schválení nového zákona už aj tak nevyhovovali a jasle by sa museli časom presťahovať a zároveň tým, že plánuje vybudovať zariadenie pre seniorov na Dobšinského ulici.

„Využili sme ponuku onkologického ústavu, že nám vybuduje jasle za odhadom 250-tisíc eur. Nové jasle sú už hotové, skolaudované a čakáme na ich zaradenie do siete sociálnych zariadení. Predpokladáme, že od marca by mohli byť v prevádzke,“ vysvetľuje R. Števčík. Dodáva, že kapacita sa po presťahovaní zvýšila z 20 na 30 miest a ide o najlepšie jasle na Slovensku z pohľadu požiadaviek nového zákona. Nemocnici sa tým zároveň otvorila možnosť dostavať objekt na úroveň uličnej čiary.

Pomohla by verejná prezentácia projektu

Starosta Starého Mesta priznáva, že mnoho pripomienok vyplýva aj z toho, že obyvatelia neboli informovaní o plánoch rozvoja nemocnice. Pri veľkých projektoch aj súkromných investorov sú pritom bežné verejné prezentácie, na ktorých na podnet mestských častí investori verejnosti predstavia zámery a odpovedajú na otázky.

R. Števčík hovorí, že osloví riaditeľa Onkologického ústavu svätej Alžbety a pokúsi sa zorganizovať stretnutie s verejnosťou. „Z môjho pohľadu je to korektný partner, nič neskrývajú, komunikujú s nami,“ dodáva.

TREND Reality položili mestskej časti aj mestu otázku, či je husto zastavaná lokalita v Starom Meste vhodná pre rozvoj moderného zdravotného zariadenia. Redakcia pritom poukázala na príklad miest ako Viedeň alebo Hamburg, ktoré menia koncepciu zdravotnej starostlivosti. Súčasťou procesu je aj predaj starých nemocníc v lukratívnych centrálnych lokalitách súkromným investorom a výstavba moderných zdravotníckych zariadení v pokojnejších a dobre dostupných lokalitách. Úrady sa však touto otázkou pri posudzovaní rozvoja nemocnice nezaoberali.

Onkológia v Starom Meste sa potichu rozširuje, susedia protestujú

Onkologický ústav svätej Alžbety - zobrazenie zmien Zdroj: EIA / OÚSA

„Špitálska je preto Špitálska, že je tam špitál, je to historicky dané a je to v územnom pláne,“ reaguje R. Števčík. Dodáva, že Staré Mesto už prišlo o mnoho zdravotníckych zariadení, ako napríklad nemocnicu na Bezručovej.

Hovorkyňa mesta Z. Onufer hovorí, že Územný generel zdravotníctva ponecháva toto zariadenie v predmetnej časti mesta. „Čiastkové zmeny boli vždy súčasťou uzavretého areálu OÚSA, ktorý sa nachádza vo funkčnej ploche občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, v rámci ktorej sú zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti zaradené medzi prevládajúce spôsoby využitia,“ vysvetľuje.