Nájomné bývanie na Slovensku je spojené nielen s nedostatkom nájomných bytov v hlavnom meste a hľadaním lokalít pre ich výstavbu, kde by nikomu neprekážali. Výzvy v tejto oblasti, ktoré súvisia s kvalitou bývania pre rôzne skupiny obyvateľov, vrátane sociálne vylúčených, riešia aj samosprávy okresných miest.

Výzvy v oblasti bývania

V Topoľčanoch na strednom Ponitrí pred novou výstavbou nájomného bývania, ktorá by si vyžadovala okrem iného aj zmenu infraštruktúry, uprednostňujú rekonštrukciu starších bytov. Inak koná napríklad krajské mesto Trnava, ktoré pripravuje výstavbu nájomného domu s 21 bytmi na vlastnom pozemku s parkom a infraštruktúrou.

Podľa informácií z topoľčianskeho mestského úradu evidujú približne 300 žiadostí o nájomné byty. Zároveň riešia sociálne bývanie s prvkami prestupného bývania pre 109 občanov z nízkoprahovej skupiny, ktorí aktuálne bývajú v 25 bytoch.

V rámci obnovy najstaršej bytovej výstavby plánuje mesto rekonštrukcie striech, výmenu elektroinštalačných a vodoinštalačných sietí, ktoré nespĺňajú štandardy na bývanie. Sú to najmä bytové domy na Krušovskej a Bernolákovej ulici.

V súvislosti s obnovou staršieho bytového domu na Bernolákovej ulici už postupne presunuli nájomníkov do iných bytov. Plánujú pritom využiť financovanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania a rezortu dopravy a výstavby.

Byty v Topoľčanoch

V okresnom meste s približne 25-tisícami obyvateľov je v súčasnosti 1 014 bytov 39 bytových domoch. 12 z nich vlastní mesto a v 27 domoch sa nachádzajú ekonomické nájomné byty, ktoré sú vybudované s poskytnutím dotácie z rezortu výstavby a regionálneho rozvoja a s finančnou podporou Štátneho fondu rozvoja bývania.

PRAMEŇ: Mestský úrad v Topoľčanoch

Finančný manažment nákladov

Topoľčany zisťujú právne možnosti, ako preklopiť náklady na opravy do výšky nájomného. Pre ostatnú tzv. staršiu bytovú zástavbu hľadajú možnosti, ako ju zrekonštruovať z vlastných zdrojov. Mesto odpredalo byty na Puškinovej ulici a za peniaze z predaja plánuje obnoviť staršiu bytovú zástavbu.

„Spoločne s ostatnými samosprávami vidíme problém v opatrení Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 o regulácii cien bytov, ktoré nám neumožňuje zvýšiť cenu nájomného a tvoriť fond opráv,“ uviedla pre TREND hovorkyňa Mestského úradu v topoľčanoch Lenka Savarová. Niektoré rekonštrukcie a opravy však mesto realizuje zo svojho rozpočtu.

Prvá prekážka je nezamestnanosť

Topoľčany pripravujú aj realizáciu projektu Sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania, ktorý zastupiteľstvo schválilo v októbri 2019 spolu so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok. Jeho základnou filozofiou je trojstupňové sociálne bývanie s možnosťou obojsmerného prestupovania medzi jednotlivými stupňami.

Prekážkami pri získavaní vlastného bývania, podľa materiálu, súvisia predovšetkým s vysokou nezamestnanosťou sociálne znevýhodnených a obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity.

Nezamestnanosť znamená neprítomnosť pravidelného príjmu do domácnosti a väčšinou sa týka všetkých dospelých v domácnosti. Častým javom je viacero nezamestnaných generácií a rodina vníma často nezamestnanosť ako normálny stav.

Stupne prestupného bývania v projekte zodpovedajú krokom na ceste ku samostatnému nájomnému bývaniu. Mesto zrekonštruuje byty na ulici Pod Kalváriou 295 (33 bytov) a osem bytov na ulici V. Beniaka.

Byty na V. Beniaka budú určené pre najvyšší, 3. stupeň prestupného bývania. „Tridsať percent z týchto bytov je určených pre rómsku menšinu,“ spresnila L. Savarová.

Asistentov zaplatí projekt, potom mesto

Financie na asistentov bývania budú podľa zmluvy z leta 2020 o rekonštrukcii bytových domov pre potreby prestupného bývania s rezortami práce a sociálnych vecí a vnútra uhradené z projektu počas jeho implemetácie. Mesto sa potom zaväzuje financovať asistentov.

Topoľčany vyčlenili na projekt 73 369 eur, čiže päť percent z nenávratného finančného príspevku. V súčasnosti sa ešte nerealizujú rekonštrukčné práce, prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa.

Prestupné nájomné bývanie

 1. STUPEŇ – Krízové bývanie v bytoch s maximálnou rozlohou 50 m2, v ktorých je klient nájomníkom a prenajímateľom je mesto Topoľčany. Domácnostiam v prvom stupni systému je poskytovaný intenzívny sprievodný sociálny program.

2. STUPEŇ: – Bývanie v tréningových nájomných bytoch nižšieho štandardu s rozlohou do 60 m2, v ktorých je klient nájomníkom a prenajímateľom je mesto Topoľčany. Zároveň je nájomníkom a nájomníčkam poskytovaná sprievodná sociálna asistencia (asistent bývania, sociálne aktivizačné služby, osobitný príjemca).

3. STUPEŇ: – Bývanie v tréningových nájomných bytoch vyššieho štandardu ako byty v 2. stupni, s rozlohou do 60 m2, v ktorých je klient nájomníkom a prenajímateľom je mesto Topoľčany. Zároveň je nájomníkom a nájomníčkam poskytovaná sprievodná sociálna asistencia (asistent bývania, sociálne aktivizačné služby, osobitný príjemca).

PRAMEŇ: Projekt Sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania

Tamaškovičova v Trnave
Neprehliadnite

V Trnave pribudne atraktívna bytovka s 21 nájomnými bytmi, mesto ju začne stavať na budúci rok