Otázka: Za dva mesiace nám končí nájom bytu. Čo je potrebné urobiť z našej strany ako nájomcovia a čo je potrebné urobiť zo strany prenajímateľa (majiteľa) bytu, aby sme sa rozišli v dobrom? Pri podpise nájomnej zmluvy sme zaplatili aj kauciu vo výške jedného mesačného nájmu. Vráti mám ju majiteľ celú?

Po ukončení nájmu by ste mali Vy ako nájomcovia odovzdať majiteľovi byt v stave, v akom ste ho prevzali s prihliadnutím na bežné opotrebenie. Ak ste zničili alebo nadmieru poškodili zariadenie a vybavenie bytu, mali by ste prenajímateľovi  nahradiť vzniknutú škodu.

Najčastejšie sa to v takýchto prípadoch robí z kaucie, ktorú ste zložili majiteľovi pri podpise nájomnej zmluvy. Byt by ste mali vrátiť čistý, uprataný a takisto by ste mali odovzdať všetky kľúče od bytu.

Po ukončení nájmu by si zmluvné strany mali vypracovať písomný preberací protokol o ukončení nájmu, ktorý by mal predovšetkým obsahovať :

● záznam o stave bytu,

● inventárny zoznam zariadenia a spotrebičov v byte,

● stav meračov energií (elektrina, plyn, voda, teplo),

● počet odovzdaných kľúčov od bytu, spoločných častí a zariadení domu, poštovej schránky, prípadne diaľkové ovládanie od vstupu do garáží,

● prípadnú dohodu o finančnom vyrovnaní (dôležité v prípade zloženia kaucie).

V prípade, že ste byt odovzdali v poriadku, majiteľ bytu Vám vráti kauciu oproti vystavenému písomnému potvrdeniu.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.