Otázka: Momentálne si hľadám nejaký malý byt alebo izbu do prenájmu. Často sa pri inzerátoch stretávam aj s pojmom „podnájom bytu“. Viete mi v stručnosti vysvetliť, čo to presne znamená a čo všetko z toho vyplýva a čoho sa mám vyvarovať?

Podľa Občianskeho zákonníka je možné prenechať byt alebo jeho časť aj do podnájmu  nájomcom bytu.  V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že nájomcovi bytu vyplývajú z podnájomnej zmluvy menšie práva ako zo zmluvy nájomnej.

Zmluvu medzi nájomcom a podnájomcom je potrebné uzatvoriť písomnou formou. Aby bola zmluva platná, je potrebné mať písomný súhlas prenajímateľa (majiteľa) bytu, v opačnom prípade sa to považuje za hrubé porušenie povinností nájomcu vyplývajúcich z nájmu bytu. Na tento fakt doplatí aj osoba, ktorá sa s nájomcom na podnájme bytu dohodla.

Je potrebné dávať si pozor, pretože podnájomnú zmluvu uzatvárate s nájomcom bytu a nie priamo s jeho majiteľom a jej podmienky vyplývajú z medzi nimi dohodnutej nájomnej zmluvy.

Požiadajte preto nájomcu bytu, aby Vám predložil nájomnú zmluvu, ktorú má uzavretú s prenajímateľom, aby ste si porovnali, či podmienky uvedené v podnájomnej zmluve nie sú v priamom rozpore s podmienkami uvedenými v zmluve nájomnej.

Pri podnájomnej zmluve neplatia také isté výpovedné podmienky ako pri nájomnej zmluve. Pri nájomnej zmluve totiž podmienky výpovede upravuje zákon, pri podnájomnej si tieto podmienky určuje nájomca bytu v úlohe prenajímateľa bytu na základe dohody s podnájomcom. Na podmienkach výpovede je preto vhodné dohodnúť sa písomne. Podnájom bytu nie je chránený, t.j. podnájomník nemá právo  na bytovú náhradu.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.