Moja mama má už skoro 70 rokov.  Hoci má 1-izbový byt, zo zdravotných dôvodov býva so mnou v 2-izbovom byte. Mám ešte sestru, ale tá sa o mamu nezaujíma. Aj preto by mi mama rada darovala jej byt.  Čo všetko k tomu potrebuje?

Na to, aby Vám Vaša mama darovala svoj byt, je potrebné, aby s Vami spísala darovaciu zmluvu.  Darovacia zmluva je dvojstranný právny vzťah, ktorý vzniká súhlasným prejavom vôle zmluvných strán, t.j. darcu a obdarovaného.

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a obdarovaný ten dar alebo sľub prijíma. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. Toto právo má obdarovaný len vtedy, ak ide o chyby, ktoré mal predmet daru pri darovaní, nie v prípade vád, ktoré sa vyskytli neskôr.

Ak je predmetom daru nehnuteľnosť, darovacia zmluva musí mať písomnú formu. Zo zákona je neplatná darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

Pokiaľ ide o darovanie bytu, darovacia zmluva musí mať okrem všeobecných náležitostí podľa §43 a nasl. a § 628 nasl. Občianskeho zákonníka aj náležitosti ustanovené zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podpis darcu musí byť overený notárom. V prípade, ak je zmluva autorizovaná advokátom alebo notárom, overenie nie je potrebné.

Prílohou zmluvy je aj vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Obdarovaný sa stáva majiteľom nehnuteľnosti až povolením vkladu darovacej zmluvy do príslušného katastra nehnuteľností.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.