S manželom sme kúpili byt. V kúpnej zmluve sa predchádzajúci majitelia zaviazali, že si odhlásia trvalý pobyt do 5 dní, odo dňa, keď nám odovzdajú byt. Prešiel už mesiac a trvalý pobyt majú stále u nás. Môžeme ich my nejako odhlásiť? Môžeme mať z toho, že ešte u nás majú trvalý pobyt, nejaké problémy?

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove alebo bytu, na ktorý je trvalý pobyt hlásený, ani k jej vlastníkovi. Prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter. To znamená, že prihlásenie na trvalý pobyt nie je dôvodom pre užívanie konkrétneho bytu, ale skôr naopak, na trvalý pobyt sa môže občan prihlásiť len vtedy, ak vlastník bytu s takýmto prihlásením súhlasí.

Problematiku trvalého a prechodného pobytu upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vy ako noví majitelia bytu môžete zrušiť trvalý pobyt predchádzajúcich vlastníkov v ohlasovni, ak to neurobia sami. Pod ohlasovňou rozumieme obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice sú to mestské časti.

Tam na základe Vášho návrhu ako vlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti a po predložení príslušných dokladov zrušia trvalý pobyt predchádzajúcich vlastníkov. Je potrebné uvedomiť si, že trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu na základe Vášho návrhu, je miestom trvalého pobytu predchádzajúcich vlastníkov obec, na ktorej území im bol trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanom vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní.

V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.