Prenajal som si byt a pokazili sa mi nejaké drobnosti v tomto byte – začala mi kvapkať vodovodná batéria, pokazilo sa mi svetlo v chodbe. Volal som s majiteľom, aby mi to dal opraviť.  Ten ma ale odbil, nech si to dám opraviť sám. Kto to má opraviť, on alebo ja, keď si platím riadne nájomné?

Závisí to od toho, ako ste sa s majiteľom dohodli na drobných opravách v nájomnej zmluve. Podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca.
Drobnými opravami v byte súvisiacimi s jeho užívaním sú opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú uvedené v prílohe Nariadenie vlády 87/1995 Z.z. a iných opráv, ak náklad na jednu opravu neprevýši sumu 6,64 EUR. Ak sa vykonáva na tej istej veci viac opráv, ktoré spolu súvisia, je rozhodujúci súčet nákladov na všetky tieto opravy.

Pre ilustráciu Vám môžem uviesť, čoho sa drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním týkajú:

a) Sanitárne zariadenie
b) Elektrické zariadenie
c) Kuchynské, izbové a kúpeľňové pece (na tuhé palivá)
d) Plynové a elektrické sporáky a variče, plynové radiátory a prenosné plynové piecky
e) Ohrievače vody, plynové, prietokové a elektrické zásobníky
f) Merače spotreby tepla
g) Etážové kúrenie
h) Chladiace zariadenie
i) Kovanie a zámky
j) Okná a dvere
k) Podlahy
l) Rolety a žalúzie
m) Domáce telefóny

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.