Návrh výstavby vodnej stavby Ochranná línia Bratislavy – zóna Pribinova ulica v Bratislave vznikol už v novembri 2003. V roku 2009 bola v rámci výstavby komplexu EUROVEA INTERNATIONAL TRADE CENTER BRATISLAVA (ďalej aj EUROVEA 1) vybudovaná definitívna protipovodňová línia komplexu EUROVEA 1 a dočasná ochranná hrádza vedúca od budovy Skladu č. 7 po Pribinovu ulicu.

Hlavným účelom projektu „POLYFUNKČNÝ SÚBOR EUROVEA 2“ je urbanizácia nábrežia Dunaja – územia od Starého mosta po Most Apollo a Pribinovu ulicu.

Najväčšia pozornosť z hľadiska technicko-bezpečnostného dohľadu je v rámci projektu EUROVEA 2 venovaná stavbám a stavebným objektom, ktorých realizácia ovplyvnila jestvujúcu – dočasnú protipovodňovú ochranu tohto úseku, alebo stavbám, ktoré sa priamo týkali výstavby definitívnej protipovodňovej ochrany.

V roku 2017 bol nad vodnou stavbou Ochranná línia Bratislavy – zóna Pribinova ul. v Bratislave, úsek Sklad č. 7 – ochranná hrádza zabezpečený odborný technicko-bezpečnostný dohľad (TBD) u štátnej poverenej organizácie, ktorou je VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK. V decembri 2017 bolo vypracované Vyjadrenie o rozsahu TBD počas výstavby EUROVEA 2 a bola vypracovaná prvá Etapová správa o TBD za rok 2016.
 
Výstavba EUROVEA 2 sa začala sanáciou environmentálnej záťaže v roku 2019, ktorej  cieľom bola sanácia environmentálnej záťaže územia, ktorá vznikla v minulosti pôsobením závodov Chemika, Kablo a Apollo (znečistenie podzemnej vody a znečistenie zeminy v dotyku s hladinou podzemných vôd). Popri sanácii environmentálnej záťaže sa riešilo aj vytvorenie podzemnej tesniacej a pažiacej steny (ďalej aj PTaPS), úprava telesa existujúcej dočasnej protipovodňovej hrádze a príprava územia budúcej výstavby s hrubými terénnymi úpravami. Vybudovaním PTaPS pozdĺž telesa dočasnej ochrannej hrádze boli vylepšené technické parametre hrádze a bola zabezpečená nepriepustnosť telesa hrádze od koruny a jej podložie po neogén.

Navrhnutá konštrukcia PTaPS bola vybudovaná pomocou technológie vŕtaných železobetónových pilót, pričom priestor medzi železobetónovými pilótami bol vypažený a zároveň utesnený piliermi realizovanými technológiou tryskovej injektáže. Deformácie PTaPS boli sledované inklinometrickými a geodetickými meraniami.

Obr. č. 2  Sanácia environmentálnej záťaže, PTaPS, 6/2020
Zdroj: Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik
Obr. č. 2 Sanácia environmentálnej záťaže, PTaPS, 6/2020

 Z hľadiska TBD bolo dôležité riešenie definitívnej protipovodňovej ochrany Bratislavy v úseku od Skladu č. 7 po jestvujúcu protipovodňovú ochranu Mosta Apollo vybudovanú na Pribinovej ulici.

Celková dĺžka protipovodňovej línie je v tomto úseku 381,75 m. Konštrukcie protipovodňovej ochrany sú trvalé – zabudované a dočasné (mobilné) - demontovateľné.

Mobilné hradenie bude za povodňových stavov montované z komponentov s výškou hradenia od 1,0 m do 1,6 m s celkovou dĺžkou cca 234 m.

Obr. č. 3  Budovanie základu protipovodňového múru, pokládka bentonitovej rohože, 4/2022
Zdroj: Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik
Obr. č. 3 Budovanie základu protipovodňového múru, pokládka bentonitovej rohože, 4/2022

V máji 2022 bol protipovodňový múr – základ mobilného hradenia vybudovaný v celom rozsahu. Zo vzdušnej strany bol terén dosypaný zeminou a zhutnený do úrovne drieku múra.

Obr. č. 4  Protipovodňová ochrana – skúška kompletnosti mobilného hradenia, 6/2022
Zdroj: Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik
Obr. č. 4 Protipovodňová ochrana – skúška kompletnosti mobilného hradenia, 6/2022
Obr. č. 5  Protipovodňová ochrana – skúška kompletnosti mobilného hradenia, napojenie na protipovodňovú ochranu Mosta Apollo, 6/2022
Zdroj: Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik
Obr. č. 5 Protipovodňová ochrana – skúška kompletnosti mobilného hradenia, napojenie na protipovodňovú ochranu Mosta Apollo, 6/2022

V súlade s Projektom meraní bolo na konštrukcii protipovodňovej ochrany osadených 27 ks výškových pozorovaných bodov, na ktorých bolo v júni 2022 vykonané základné geodetické polohové a výškové meranie.

Obr. č. 6  Vybudovaná protipovodňová ochrana, stavebné práce pozdĺž línie, 12/2022
Zdroj: Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik
Obr. č. 6 Vybudovaná protipovodňová ochrana, stavebné práce pozdĺž línie, 12/2022

V rámci stavebných prác bolo potrebné odstrániť časť existujúceho múru protipovodňovej ochrany, ktorý sa nachádzal vedľa cyklochodníka na Prístavnej ulici. Protipovodňový múr je súčasťou Protipovodňovej ochrany Bratislavy a bol odovzdaný do užívania v roku 2010. Protipovodňový múr je v správe a majetku SVP, š. p.
Nová preložka protipovodňového múru bola vybudovaná na veľkopriemerových vystužených pilótach. Priestor medzi pilótami bol utesnený tryskovou injektážou. V podloží bola vybudovaná podzemná tesniaca stena, nezaviazaná do nepriepustného podložia.

Na driek múru boli osadzované prefabrikáty- filigranové konštrukcie, so vzormi. Výška monolitickej koruny múru bola určená na základe návrhovej hladiny pri povodni Q1000  Dunaja.

Obr. č. 7  Výstavba preložky protipovodňového múru, 5/2022
Zdroj: Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik
Obr. č. 7 Výstavba preložky protipovodňového múru, 5/2022

Do konca roka 2022 boli osadené nivelačné značky na určených dilatačných blokoch preložky protipovodňového múru, na ktorých bolo vykonané základné geodetické zameranie.

Obr. č. 8  Ukončená výstavba preložky protipovodňového múru, 11/2022
Zdroj: Vodohospodárska Výstavba, štátny podnik
Obr. č. 8 Ukončená výstavba preložky protipovodňového múru, 11/2022

Od začiatku výkonu TBD nad vodnou stavbou bolo zamestnancami VV š. p. vykonaných cca 60 kontrolných obhliadok. Počas výstavby neboli zaznamenané závažné nedostatky. Na základe výsledkov meraní a pozorovaní vykonaných v rámci TBD je zrejmé, že Ochranná línia Bratislavy – zóna Pribinova ul. v Bratislave, v úseku Skladu č. 7 –ochranná hrádza je bezpečná a prevádzkyschopná.

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.