S manželkou sme sa rozhodli kúpiť starší rodinný dom na vidieku, aby sme mali miesto, kam budeme chodiť s našimi deťmi na víkendy. Zmluvy nám pripravil právnik a potom sme ich podali na katastri. Ako sa dozvieme, že už sme majitelia domu? Vieme, že to nie je pri podpise zmluvy ani pri podaní návrhu na vklad.

Správne konštatujete, že majiteľmi rodinného domu sa nestávate ani podpisom zmluvy a ani podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Podľa zákona 162/1995 Zb. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona 304/2009 Zb. z. účinnom od 1.9.2009 ste podali návrh na vklad spolu s kúpnou zmluvou v dvoch vyhotovenia a popr. s ďalšími prílohami podľa §30 ods,. 5  tohto zákona.

Správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Podľa horeuvedenej novelizácie katastrálneho zákona správa katastra posiela účastníkom konania už len rozhodnutie o povolení vkladu. Predtým správa katastra posielala každému  účastníkovi  konania zmluvu s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu.  

Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoľuje, obsahuje:
a) označenie správy katastra, ktorá o vklade rozhodla,
b) číslo vkladu,
c) označenie účastníkov konania,
d) označenie právneho úkonu a nehnuteľností, ktorých sa právny úkon týka,
e) deň, keď správa katastra o vklade rozhodla,
f) deň, keď nastali právne účinky vkladu,
g) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vklad povolila,
h) odtlačok okrúhlej pečiatky správy katastra.

Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania.

Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu správa katastra zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.