Chcel by som sa informovať, aký je najvhodnejší postup pri vlastníckom vyporiadaní, ak je na výpise z listu vlastníctva 16 užívateľov, pričom väčšina vlastníkov súhlasí s odkupom alebo darovaním a ich vlastnícke podiely sa pohybujú od 1/10 do 1/240. Treba uviesť, že môj vlastnícky podiel je 3-krát po 1/10. Ktorý so spôsobov vyporiadania je najvhodnejší, najefektívnejší a pre mňa najvýhodnejší? Resp., aké kroky treba podniknúť pri darovacej zmluve, zmluve o vydržaní alebo kúpno-predajnej zmluve?

Vo svojej otázke sa pýtate na optimálny postup pri vyporiadaní spoluvlastníckeho práva veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve 16 spoluvlastníkov. Vzhľadom k tomu, že vo Vašom liste uvádzate, že na liste vlastníctva je zapísaných 16 vlastníkov s rôznymi spoluvlastníckymi podielmi, ide o vec nehnuteľnú. Keďže Váš list neobsahuje bližšie informácie ohľadne spoluvlastníckych podielov, predpokladáme, že nejde o akcesorické podielové spoluvlastníctvo, ktoré možno prevádzať len spolu s vlastníctvom určitej veci (ako tomu je napríklad pri spoluvlastníctve spoločných priestorov, ktoré je naviazané na vlastníctvo bytu).

Ak teda máte záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v celosti, je potrebný súhlas každého zo spoluvlastníkov. Prevod spoluvlastníckeho podielu je potom možné uskutočniť v rámci jedného právneho úkonu, ktorého účastníkom musia byť všetci podieloví spoluvlastníci (nestačí, aby na prevod udelili svoj súhlas v rámci dohody spoluvlastníkov o dispozícii s predmetom podielového spoluvlastníctva). Takisto je možné uzatvoriť s jednotlivými podielovými spoluvlastníkmi samostatné zmluvy, ktorými na Vás prevedú svoj spoluvlastnícky podiel.

Z hľadiska druhu právneho úkonu – zmluvy, ktorou by malo dôjsť k prevodu spoluvlastníckych podielov, prichádza do úvahy kúpna alebo darovacia zmluva. Vydržanie je pravdepodobne vzhľadom na skutkové okolnosti Vášho prípadu vylúčené, nakoľko zrejme neboli splnené zákonné podmienky. Vydržanie je inštitút upravený zákonom ako jeden zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva, pri ktorom sú zákonom presne stanovené podmienky, ktoré musia byť splnené, pričom z povahy právnej úpravy tohto inštitútu vyplýva, že nie je možné, aby sa strany dohodli na vydržaní uzatvorením zmluvy o vydržaní.Čo sa týka podmienok vydržania, Občiansky zákonník v platnom znení ustanovuje, že oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti, ak ju má nepretržite v držbe po dobu desať rokov. Pričom platí, že do doby, počas ktorej má oprávnený držiteľ nehnuteľnosť v držbe, sa započíta aj doba, po ktorú ju mal v oprávnenej držbe jeho právny predchodca.

Držiteľom je potom ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou, pričom oprávneným držiteľom je len ten, kto je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec patrí. Zákon stanovuje, že v prípade pochybností sa predpokladá, že držba je oprávnená, avšak táto zákonná domnienka môže byť vyvrátená. Vo Vašom liste však neuvádzate žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že boli splnené podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním. Kúpna alebo darovacia zmluva, ktorou budú na Vás prevedené spoluvlastnícke podiely ostatných podielových spoluvlastníkov, musia mať písomnú formu, nakoľko je ich predmetom prevod spoluvlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Podpisy prevodcov musia byť navyše osvedčené.

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autorka pracuje v advokátskej kancelárii CLServices, s.r.o.