Nachádzam sa v situácii, že som podal návrh na rozvod manželstva s manželkou, ktorá figuruje ako dlžník na našej hypotéke na byt. Nakoľko ona ako dlžník sa odmieta aspoň určitou sumou podieľať na splátke hypotekárneho úveru za byt (neplatí nič), celú túto splátku platím ja (som vedený ako spoludlžník). Keďže byt je už vyše roka prázdny, nebýva tam ani ona ani ja, rozhodol som sa (ona s tým súhlasila), že byt sa predá. Podarilo sa mi na náš byt nájsť kupcu, ktorý je ochotný ho kúpiť za trhovú cenu. Dlžníčka ma však teraz drží v šachu, lebo ona si povedala, že cena, za ktorú ho vieme predať, je vraj nízka. Chcem sa preto opýtať, či existuje nejaká možnosť, ako dlžníčku donútiť, aby s predajom súhlasila, keďže sa na splátkach vôbec nepodiela. Je možné to riešiť súdnou cestou ešte pred rozvodom?

Vo Vašom prípade je potrebné rozlišovať dva právne vzťahy a to vzťah medzi Vami a Vašou manželkou vo vzťahu k (i) bytu a (ii) vo vzťahu k hypotekárnemu úveru.

Predpokladáme, že byt patrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva (ďalej aj len ako „BSM“), keďže neuvádzate žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali opaku (byt bol nadobudnutý počas trvania manželstva oboma manželmi a nebol z BSM vylúčený Vašou dohodou) a tento stav taktiež zodpovedá údajom zapísaným v katastri nehnuteľností (a teda ste obaja zapísaní ako vlastníci v podieli 1/1). Znamená to, že na predaj bytu je nutný súhlas Vás oboch, kúpna zmluva o prevode vlastníctva bytu by bola inak neplatná.

Uvádzate, že manželka odmieta predaj bytu za určitú sumu (hoci súhlasí s predajom ako takým), ide teda o Vašu vzájomnú dohodu pri dispozícii s bytom vo vzťahu k určeniu jeho ceny pri predaji.

Rozsah vlastníckych oprávnení k bytu však nie je viazaný na plnenie záväzku, ktorý vyplýva z hypotekárneho úveru, t.j. skutočnosť, že Vaša manželka neplatí splátky, neznamená, že jej právo rozhodovať o predaji bytu (aj keď len vo vzťahu k výške jeho ceny)  je v akomkoľvek rozsahu obmedzené. Keďže však vo Vašom prípade ide o nezhody medzi manželmi o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, môže o týchto rozhodnúť súd na návrh jedného z manželov.

Dôležité je pre Vás aj to, že (i) ste spoludlžníkom hypotekárneho úveru a (ii) z akých prostriedkov uhrádzate splátky. Ak máte v zmluve o hypotekárnom úvere dohodnuté, že ste solidárnym spoludlžníkom, znamená to, že nezáleží na tom, ktorý z Vás hradí splátky vo vzťahu k veriteľovi, t.j. veriteľ môže od Vás požadovať úhradu celej splátky. Následne Vám však vzniká regresný nárok voči Vašej manželke, od ktorej by ste mohli požadovať príslušnú časť, ktorú ste uhradili za ňu (ak nie je dohodnutý iný pomer, sú Vaše podiely rovnaké).

Odlišná situácia nastáva, ak solidárnymi dlžníkmi nie ste, v takom prípade by ste boli povinný hradiť iba svoju časť dlhu. Ak by však z dôvodu neuhradenia splátok Vašou manželkou bol veriteľ oprávnený realizovať záložné právo, bol by oprávnený uspokojiť sa z bytu ako takého, keďže ste ako záložca bezpodielovým spoluvlastníkom.

Podstatné je, že všetky tieto nároky je možné uplatniť iba v rámci vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (teda po zániku manželstva, ak by nedošlo k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva súdom počas trvania manželstva). Súd by tak pri vysporiadaní prihliadal na všetky uvedené skutočnosti.

Hoci sa primárne pri vysporiadaní vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké, každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho majetku vynaložil na spoločný majetok (v prípade, že ste splátky hradili z majetku, ktorý nepatril do bezpodielového spoluvlastníctva), a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Súd bude prihliadať aj na iné skutočnosti, akými sú napríklad potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí (v prípade, že ste platili splátky z majetku, ktorý patrí do BSM, ale o ktorý ste sa pričinili Vy, napr. Vaša mzda, resp. iný príjem).

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autorka pracuje v advokátskej kancelárii CLServices, s.r.o.