Dedičstvo, alebo aj dedičské konanie patrí k súčasti života,  s ktorou sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretne každý z nás. Život prináša rôzne úskalia, a jednou  z  najnepríjemnejších chvíľ v živote každého jedného človeka, je strata najbližšieho. Lenže aj v takejto nepriaznivej životnej situácií, kedy si nejeden z nás povie že je koniec, vlastne niečo začína. Ten začiatok sa volá Dedičstvo, alebo aj Dedičské konanie po zosnulom.

Pri strate člena rodiny, príbuzného človeka, blízkeho kamaráta, prichádza po  vybavení všetkých potrebných náležitostí realita zvaná dedičstvo alebo aj dedičské konanie. Ako postupovať? V teoretickej rovine by sme si mohli naštudovať zákon, avšak všetci veľmi dobre  vieme, že prax býva často odlišná. Celé eseje a nekonečné riadky ako postupovať by sme mohli napísať na tému čo je to dedičstvo, čo je to dedičské konanie, ako sa dedí, aké dedičské skupiny poznáme, presné pojmy a pomenovanie problému. Nám však ide o to popísať dedičské konanie ako samotný akt z tej praktickej stránky, aby sme si mohli predstaviť, čo všetko si musíme ,,preskákať,, pri vyriešení často krát hlavolamu zvaného DEDIČSTVO. Popíšeme si niekoľko základných krokov od A až po Z. Teda od úmrtia až po dedičské konanie.

Úmrtie – krok č.1

Po úmrtí poručiteľa (zosnulého) vystaví matričný úrad úmrtný list. Úmrtný list vystaví príslušná matrika v mieste úmrtia poručiteľa.

Úmrtný list – krok č.2
Po vystavení úmrtného listu zasiela  príslušná matrika tento úmrtný list na Okresný súd, pod ktorý spadal poručiteľ. Z pravidla to býva podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa.

Okresný súd – krok č.3
Príslušný okresný súd pridelí spis notárovi, ktorý sa v tomto momente stáva notár – súdny komisár. Spis dostáva pridelené číslo konania, ktoré určuje súd. Podľa aktuálneho zákona sa spis prideľuje notárovi – súdnemu komisárovi podľa dňa v mesiaci úmrtia poručiteľa. Spis sa zasiela pridelenému notárovi – súdnemu komisárovi.

Notár – súdny komisár – krok č.4
Komunikuje s dedičmi, volá ich na predbežné „vyšetrenie“, to znamená dedičia oboznamujú notára o aktívach a pasívach poručiteľa. Notár skúma a prešetruje aktíva a pasíva poručiteľa podľa jeho dostupných možností. Komunikuje s úradmi, inštitúciami, organizáciami, spoločnosťami v prípade nutnosti aj so súdmi a exekútormi. Po zhromaždení všetkých potrebných podkladov vytyčuje termín pojednávania dedičského konania.

Dedičské konanie – krok č.5
Dedičské konanie je vrchol celého procesu, po ktorom notár – súdny komisár, vystaví Osvedčenie o dedičstve, v ktorom sú zhromaždené všetky aktíva a pasíva poručiteľa a taktiež aj dedičská dohoda, ktorú musí po dodržaní zákona notár akceptovať. Po spísaní tohto dedičského osvedčenia je ešte 15 dňová lehota na jeho správoplatnenie počas ktorej sa môžu dedičia voči osvedčeniu odvolať.  Dedičia sa môžu tohto odvolania priamo na dedičskom pojednávaní vzdať čím osvedčenie o dedičstve nadobúda právoplatnosť.

Osvedčenie o dedičstve – krok č.6
Osvedčenie o dedičstve je nutné ešte správoplatniť na Okresnom súde pod ktorý príslušný notár a spis spadá. To je možné vykonať až po doručení celého spisu na okresný súd.

Zápis do katastra – krok č.7
Zápis do katastra sa vykonáva dvomi spôsobmi. Prvým spôsobom zasiela príslušný Okresný súd osvedčenie o dedičstve, ktoré sa nachádza v spise (dlhšia forma zápisu). Druhým spôsobom je, že si dedičia dajú sami zapísať Osvedčenie o dedičstve žiadosťou na kataster. Po zápise osvedčenia o dedičstve na katastrálnom úrade, vystavuje príslušný katastrálny úrad nové listy vlastníctva na dediča, alebo dedičov.


To bolo zopár základných krokov pri dedení nehnuteľného majetku. Samozrejme, dedičského konania sa netýka len nehnuteľný majetok a je nutné ku každému prípadu dedičského konania pristupovať individuálne a s potrebnou dôslednosťou. Medzi jednotlivými krokmi, ktoré boli rozpísané sa nachádza ešte množstvo ,,pod-krokov“, ktoré nie je možné preskočiť. Z časového, duševného ale často krát aj materiálneho a finančného hľadiska je tento proces veľmi náročný a je závislý od komplikovanosti jednotlivých dedičstiev. Z praxe však môžeme povedať, že dedičské konanie sa dá zrealizovať za 6-8 týždňov (záleží však od množstva faktorov), ale taktiež vieme povedať, že niektoré dedičské konania nie sú ukončené ani po niekoľkých rokoch. Bohužiaľ, najčastejšie si môžu za to dedičia sami.

Real Partners, s.r.o.
www.vlastnictvo.sk

Dedičské konanie, teória vs. prax

Zdroj: 1