Mám prenajatý pekný 2-izbový byt za veľmi dobrú cenu. Dostala som ale výhodnú ponuku odísť na 6 – 9 mesiacov do zahraničia. Nerada by som prišla o tento byt. Nemôžem si ho dovoliť platiť len tak, keď budem preč. Môžem ho prenajať mojej známej, pokiaľ budem v zahraničí?

Podľa Občianskeho zákonníka prenajatý byt alebo jeho časť možno inému prenechať do podnájmu na dobu určenú v zmluve o podnájme alebo bez časového určenia. Takáto zmluva je platná len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

Súhlas prenajímateľa na prenechanie bytu do podnájmu je možné upraviť už v zmluve o nájme. Ak takýto súhlas od prenajímateľa (majiteľa bytu) nemáte, tak by som radila, aby ste si ho zabezpečili.

Ak uzavriete zmluvu o podnájme bez súhlasu prenajímateľa, považuje sa to za hrubé porušenia povinnosti nájomcu vyplývajúcich z nájmu bytu. V takomto prípade môže prenajímateľ ukončiť nájom Vám a Vašej známej.

Ak nájomca nemôže zo závažných dôvodov po dlhšiu dobu byt užívať a ak prenajímateľ nesúhlasí bez závažných dôvodov s tým, aby prenajatý byt alebo jeho časť nájomca prenechal inému do podnájmu, môže súd na návrh nájomcu rozhodnutím nahradiť prejav vôle prenajímateľa.

V prípade uzavretia zmluvy o podnájme bytu je nájomca povinný odovzdať podnájomníkovi byt alebo jeho časť v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu. Nájomca je oprávnený požadovať od podnájomníka včasné zaplatenie nájomného v dohodnutej výške, ako aj úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu.

Zmluva o podnájme by mala upravovať aj podmienky skončenia podnájmu, najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa; ak sa nedohodlo inak, platí, že podnájom možno vypovedať bez uvedenia dôvodov v lehote podľa § 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Ak bol podnájom dojednaný na určitú dobu, skončí sa tiež uplynutím tejto doby. Po skončení podnájmu podnájomník nemá právo na náhradný podnájom.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.