Známy mi chce sprostredkovať kúpu bytu. O terajšom majiteľovi bytu som sa ale dopočul, že začína mať problémy s exekútorom. Rád by som byt kúpil, pretože cena je výhodná. Ako si mám preveriť, či už na byt nesiahol exekútor? Povedia mi to na katastri?

Odporúčala by som Vám ísť na príslušnú správu katastra a požiadať o list vlastníctva k predmetnému bytu. Tieto údaje si viete zistiť aj cez internet na www.katasterportal.sk, ale tu sú údaje len informatívne, pretože aktualizácia „katasterportalu“ prebieha len raz za týždeň.

Z listu vlastníctva by ste mali potom vedieť vyčítať všetky dôležité údaje o nehnuteľnosti.

Pre úplnosť údajov uvediem, z akých časí sa list vlastníctva skladá.

List vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia a skladá sa:

● z časti „A – majetková podstata”, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmeru, druh pozemku, kód spôsobu využívania pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A,

● z časti „B – vlastník alebo iná oprávnená osoba”, ktorá obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko alebo názov vlastníka nehnuteľnosti alebo inej oprávnenej osoby, dátum narodenia, rodné číslo alebo identifikačné číslo organizácie, spoluvlastnícky podiel, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, byty a nebytové priestory, nájomné práva k pozemkom, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam,

● z časti „C – ťarcha”, ktorá obsahuje vecné bremeno (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv (označenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C; v časti C sa výška dlhu neuvádza.

Odporúčala by som Vám pozrieť, či na liste vlastníctva v časti „B – vlastník alebo iná oprávnená osoba” nie je zapísaná nejaká poznámka, ktorá vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti.

Na základe oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu, alebo na návrh iného oprávneného podľa osobitných predpisovspráva katastra zapíše do katastra najmä poznámku o začatí konania o súdnom výkone rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti, o začatí vyvlastňovacieho konania a o predbežnom opatrení, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.