Radi by sme si s manželkou otvorili  malý obchodík. Prešli sme už niekoľko priestorov na prenájom a všade mali rôzne podmienky prenájmu. Nie je to rovnaké ako keby sme si prenajímali byt?

Nájom a podnájom nebytových priestorov je upravený v zákone č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Tento zákon sa vzťahuje na nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a na byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely. Nebytovými priestormi nie sú príslušenstvo bytu ani spoločné priestory domu. Nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú stavebne určené.

Prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému zmluvou o nájme. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, tiež čas, na ktorý sa nájom uzaviera. Ak zmluva neobsahuje vyššie uvedené náležitosti, je neplatná.

Za dôležitú časť v tomto zákone považujem aj práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu:

● Ak nie je dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojení.

● Nájomca je oprávnený užívať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve.

● Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním.

● Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť, a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv; inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.