Čítal som, že existuje nejaká norma pre realitných maklérov. Môžete o tom napísať bližšie?

Máte pravdepodobne na mysli normu číslo STN EN 15733, ktorá upravuje služby realitných maklérov a požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov. Túto európsku normu schválil CEN (Comité Européen de Normalisation – Európsky výbor pre normalizáciu) 20. mája 2009. Tento dokument predstavuje prvý európsky konsenzus o presnom určení požiadaviek na služby realitných maklérov.

Z tohto dokumentu by som vyzdvihla najmä časť Riadenie vzťahu s klientom, kde patrí vo všeobecnosti poskytovanie informácií. Tu je špecifikované, aké informácie má maklér poskytnúť klientovi, ktorý kupuje určitú nehnuteľnosť. Takisto je tu určené, o čom má maklér informovať predávajúceho/prenajímateľa  jeho práva a povinnosti).

Ďalej sú tu informácie, ktoré musí minimálne obsahovať zmluva o službách, ktoré si klient objednáva u realitného makléra. Je tu aj upravovaný konflikt záujmov. Realitný maklér sa musí vyhýbať konfliktu záujmov a prípadný osobný záujem oznámi písomne bez zbytočného odkladu.

Realitný maklér musí oznámiť, že ide o osobný záujem predovšetkým v prípade, že navrhovaným kupujúcim/nájomcom, resp. predávajúcim/prenajímateľom je on sám alebo osoba alebo právnická osoba, s ktorou má spoločný ekonomický záujem, alebo s ktorou je v osobnom vzťahu.

Ďalšou významnou časťou tejto normy je aj časť Kvalifikácia a spôsobilosť realitných maklérov. Sú tu špecifikované oblasti, v ktorých by mal mať realitný maklér dôkladné znalosti. Táto časť definuje aj ďalšie predpoklady a komunikačné zručnosti realitného makléra.

Za veľmi dôležitú časť tejto normy považujem etický kódex, ktorý by mali dodržiavať všetci realitný makléri.  Nakoniec upozorňujem, že predmetná norma u nás nie je povinná.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.