Našli sme si starší rodinný domček, ktorý by sme radi kúpili. Je tam ale malý háčik. Majiteľmi sú štyria súrodenci (dom zdedili po rodičoch), z ktorých jeden trvale žije v zahraničí. Jeden zo súrodencov má nejakú plnú moc od brata. Ako by mala vyzerať táto plná moc? Nemôžu sa vyskytnúť nejaké problémy pri predaji?

Problémy by sa nemali vyskytnúť, ak všetci súrodenci súhlasia s predajom rodičovského domu. V prípade, že predaj sa bude riešiť prostredníctvom plnej moci, je potrebné skontrolovať toto splnomocnenie.

Splnomocnenie je vyjadrením súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec môže za neho konať v jeho mene v rámci uvedenej záležitosti. Splnomocnenie musí byť v písomnej forme a musí minimálne obsahovať meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo splnomocniteľa a splnomocnenca, predmet splnomocnenia a jeho rozsah.

Podľa rozsahu splnomocnenia môžeme plnú moc rozdeliť na:

● generálnu – splnomocnenie na všetky právne úkony,

● individuálnu – napr. preberanie zásielok.

Podpis na splnomocnení musí byť úradne overený (notár, matrika).  Ak splnomocniteľ overuje podpis na splnomocnení v zahraničí, odporúčam, aby využil služby našich zastupiteľských úradov. Splnomocnenie musí byť v slovenskom jazyku alebo úradne preložené do slovenského jazyka.

V prípade, ak podpis overuje zahraničný notár alebo iný poverený úrad, je potrebné zabezpečiť doložku Apostille  alebo sa vyžaduje tzv. konzulárna superlegalizácia.

Plná moc zaniká:

● uskutočnením úkonu,

● vypovedaním,

● uplynutím doby, na ktorú bola vydaná,

● úmrtím.

Na Vašom mieste by som splnomocneniu určite venovala veľkú pozornosť a nechala ho  skontrolovať právnikom, či je postačujúce, aby nenastala situácia, že príslušný katastrálny úrad konanie preruší a vyzve Vás na doloženie nového splnomocnenia.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.