S manželkou sme ostali sami vo veľkom byte, preto sme sa rozhodli ho predať  a kúpiť si nejaký menší byt. Keď sme podpisovali kúpne zmluvy v realitnej kancelárii, všimol som si, že na kataster realitná kancelária podá len dve vyhotovenia kúpnej zmluvy. Netreba podať na kataster viac vyhotovení zmluvy? Pamätám si, že kedysi sme ich dávali oveľa viac.

Môžem Vás ubezpečiť, že realitná kancelária koná správne. Tak, ako mnohé zákony prechádzajú novelizáciami, tak aj katastrálny zákon, ktorý upravuje, okrem iného, aj zápis práv k nehnuteľnostiam, prešiel v roku 2009 a 2010 dôležitými novelizáciami.

V súčasnosti podľa zákona 162/1995 Zb. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov  je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, prílohou návrhu na vklad v dvoch vyhotoveniach.

Ešte pre Vašu informáciu uvádzam aj ďalšie možné prílohy k návrhu na vklad:

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,
d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje

e) oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva v papierovej podobe.

Správa katastra na návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad.

Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Medzi ďalšie novinky patrí aj forma rozhodnutia príslušnej správy katastra, ktorým sa vklad povoľuje a jej obsah. Správa katastra už neposiela účastníkom konania zmluvy. Toto rozhodnutie obsahuje:

a) označenie správy katastra, ktorá o vklade rozhodla,
b) číslo vkladu,
c) označenie účastníkov konania,
d) označenie právneho úkonu a nehnuteľností, ktorých sa právny úkon týka,
e) deň, keď správa katastra o vklade rozhodla,
f) deň, keď nastali právne účinky vkladu,
g) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vklad povolila,
h) odtlačok okrúhlej pečiatky správy katastra.

A nakoniec Vás určite poteším, že si pamätáte správne. Kedysi sa k návrhu na vklad ako prílohy dávali zmluvy v príslušnom množstve – počet účastníkov konania plus tri vyhotovenia pre príslušnú správu katastra. Povolenie vkladu sa vyznačilo na zmluvách a  každému účastníkovi konania sa jedno vyhotovenie posielalo.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.