V Nitre má vzniknúť nová obytná štvrť. Vyrásť má v lokalite Párovské lúky. Na rozlohe vyše 90- tisíc štvorcových metrov má byť postavených v piatich objektoch viac ako 800 bytov. Projekt spoločnosti Párovské lúky, a. s., počíta aj s postavením parkovacieho domu, materskej školy a čistiarne odpadových vôd (ČOV) s kapacitou 2 000 až 2 500 obyvateľov, s možnosťou rozšírenia pre 10- tisíc ľudí.

Ako sa uvádza v podkladoch pre proces EIA, začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2022. Predpokladaný termín ukončenia I. etapy výstavby mestskej štvrte je v roku 2027. Projekt počíta aj s vybudovaním polyfunkcie, s dopravnou a technickou infraštruktúrou a plochami zelene. „Projekt rieši vybudovanie novej modernej obytnej a polyfunkčnej mestskej štvrte. Zámerom riešenia je vytvorenie kvalitnej mestskej štruktúry zástavby, ktorá je tvorená uličnými blokmi prevažne obytných budov," uvádza sa v zámere výstavby.

Neprehliadnite

Nitra chystá superštvrť za desiatky miliárd

Tri bytové domy novej štvrte sú navrhované so šiestimi nadzemnými podlažiami a jedným ustúpeným podlažím, s pôdorysom tvaru písmena „U". Na prízemí každého objektu je situovaná hromadná garáž s kapacitou 75 parkovacích miest pre každý objekt. Na prvom nadzemnom podlaží budú prevádzky občianskej vybavenosti a na druhom a šiestom podlaží bude v každom dome 190 jedno- až štvorizbových bytov. Vo štvrtom bytovom dome bude 185 bytov a v piatom 73 bytových jednotiek. Aj tieto objekty budú vybavené parkovacími miestami a občianskou vybavenosťou.

Parkovací dom je lokalizovaný v južnej časti mestskej štvrte. Jeho budova bude tvoriť jeden blok s pôdorysom tvaru nepravidelného lichobežníka. Objekt je navrhovaný so šiestimi nadzemnými podlažiami a s kapacitou 572 parkovacích miest. Materská škola je navrhnutá v severnej časti mestskej štvrte. Tvoriť ju budú dva pavilóny s dvomi nadzemnými podlažiami. ČOV bude vo vlastnom areáli približne 80 metrov západným smerom od obytnej časti.

Nová mestská štvrť má vzniknúť v lokalite s vysokou spodnou vodou. Párovské lúky sa nachádzajú v niekdajších ochranných pásmach vodných zdrojov II. stupňa. Tie boli v roku 2005 zrušené. „Vzhľadom na charakter terénu a vysokej hladiny podzemnej vody je navrhovaná plošná úprava terénu jeho zvýšením nasypaním do výšky jeden a až 1,6 metra. Založenie objektov je navrhnuté vzhľadom na charakter podložia na hlbinných základoch tri až šesť metrov pod terénom, ktoré budú pozostávať prevažne z vŕtaných veľkopriemerových pilót," uvádza sa v zámere projektu.