Moji starí rodičia mi darovali byt s tým, že majú doživotné právo. Mám problém s tým, že jeden zo starých rodičov umrel a teraz sa ozval ich syn, že ako si to predstavujem, kedy ho vyplatím a podobné veci. Má nárok na vyplatenie? Môže nejakým spôsobom napadnúť darovaciu zmluvu?

Darovacia zmluva je jedným z právnych titulov, na základe ktorých je možné nadobudnúť vlastnícke právo k veci. Keďže vo Vašom prípade ide o nehnuteľnosť, zmluva musela mať písomnú formu a aby došlo k prevodu vlastníctva, bol potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

Ak došlo k takémuto prevodu vlastníctva bytu na Vás a stali ste sa jeho výlučnou vlastníčkou, byt sa po smrti starých rodičov nestáva súčasťou dedičstva. Darovacia zmluva by však bola neplatnou, ak by k nadobudnutiu vlastníctva malo dôjsť až po smrti starých rodičov.

Ak ste nadobudli byt do svojho vlastníctva počas života starých rodičov, ich synovi v tomto prípade na byt (a teda ani voči Vám) nevznikajú žiadne nároky. Vaši starí rodičia, ako vlastníci, boli oprávnení na nakladanie s bytom bez akýchkoľvek obmedzení vo vzťahu k nárokom ich syna. Ten by si mohol uplatniť nároky na byt len v prípade, ak by byt bol predmetom dedičského konania, nakoľko by išlo o neopomenuteľného dediča.

Občiansky zákonník však priznáva Vášmu žijúcemu starému rodičovi možnosť domáhať vrátenia daru, ak ste sa k nemu alebo členom jeho rodiny správali tak, že by ste tým hrubo porušovali dobré mravy.

Riziko predstavuje ešte možnosť syna Vašich starých rodičov podať žalobu o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Avšak v tomto prípade by musel preukázať naliehavý právny záujem a jeden zo zákonných dôvodov neplatnosti takejto zmluvy (t.j. že nebola uzatvorená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, jej predmetom bolo nemožné plnenie, alebo Vaši starí rodičia neboli spôsobilí na právne úkony, konali v duševnej poruche, ktorá ich robila na tento úkon neschopnou, účelom alebo obsahom  odporovala zákonu alebo ho obchádzala alebo sa priečila dobrým mravom).

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autorka pracuje v advokátskej kancelárii CLServices, s.r.o.