Obytný súbor Modra – Malé Hliny by mohol vyrásť na severovýchodnom okraji mesta južne od Trnavskej ulice. Na ploche 11 hektárov pripravuje investor výstavbu 14 bytových domov a pozemky pre takmer stovku rodinných domov.

Zóna bytových domov je umiestnená v severnej časti pozemku, pozdĺž cesty na Budmerice a Trnavu. „Navrhovaných je 14 málopodlažných resp. strednopodlažných bytových domov (do troch resp. štyroch nadzemných podlaží). V strede zóny je navrhované malé námestie, z ktorého budú prístupné priestory pre služby a v jeho priestore je navrhovaný parčík s detským ihriskom,“ píše sa v zámere.

V Modre vyrastie nová štvrť s bytmi aj rodinnými domami

Modra - Malé Hliny Zdroj: Atops / EIA

Bytovky budú od štátnej cesty II. triedy oddelené pásom zelene, protihlukovým násypom a odstup vytvoria parkovacie plochy, vysvetľuje investor v dokumente. Spolu je tu naplánovaných 191 bytov s prevahou dvojizbových a trojizbových, doplnených o menší počet jedno- a štvorizbových.

V dvoch bytových domoch sa počíta s občianskou vybavenosťou, spolu na ploche vyše 630 štvorcových metrov. Pri bytových domoch je navrhnutých 299 parkovacích miest umiestnených popri komunikáciách.

Väčšiu časť obytného súboru však majú tvoriť rodinné domy. Navrhnutých je 98 stavebných pozemkov rôznej veľkosti určených na individuálnu výstavbu samostatne stojacich rodinných domov. Investor zabezpečí prípravu územia a vybuduje inžinierske siete.

Výška zástavby je odstupňovaná – najvyššie štvorpodlažné domy vzniknú v rade pri štátnej ceste. Ďalší rad má tri podlažia a plynulo prechádza do zástavby rodinných domov s maximálne dvoma nadzemnými podlažiami.

Uprostred zóny bytových domov je navrhnutá oddychová a športová časť s lavičkami, preliezkami, pieskovými plochami, stojanmi na bicykle a športoviskami pre deti. Ďalšia zóna pre oddych a šport je navrhnutá v západnej časti lokality. „Oddychovú funkciu budú dotvárať geograficky pôvodné dreviny, prirodzene sa vyskytujúce v danej lokalite, navrhnuté budú v sadovníckych úpravách,“ spresňuje zámer.

V Modre vyrastie nová štvrť s bytmi aj rodinnými domami

Modra - Malé Hliny Zdroj: Atops / EIA

Prístup do novej štvrte má zabezpečiť svetelne neriadená križovatka s odbočovacími pruhmi. Navrhnuté sú aj autobusové zastávky na oboch stranách cesty. Predbežný termín začiatku výstavby je určený na apríl budúceho roka, pričom stavať by sa malo 30 mesiacov.

Investor projektu, spoločnosť Atops stojí za projektmi ako Východná alej v Rači, Nová Tehelňa v Senci, Alej Sáry Patrície a Stráň svätého Urbana v Šenkviciach či Nová Alej Martina Benku v Kostolišti. Pozemky v Modre zatiaľ patria mestu. Podľa územného plánu je lokalita určená na bývanie nízkej a stredne podlažnej zástavby.