Rozhodli sme sa s manželkou postaviť si malý domček v malej obci neďaleko mesta. Vyhliadli sme si aj pozemok, ktorý sa nachádza na okraji obce. Ako zistím, či je to už stavebný pozemok? Nájdem to na liste vlastníctva?

Informáciu o pozemku, či je stavebný, nenájdete na liste vlastníctva. Podľa  §9 zákona č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemky v katastri členia na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

Ešte predtým, ako sa rozhodnete kúpiť pozemok, požiadajte príslušnú obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza, o vydanie územnoplánovacej informácie na daný pozemok. Informáciu vydá obec zvyčajne bezplatne a to v priebehu niekoľkých pracovných dní.

Na základe vyjadrenia obce získate presné informácie, na aké účely je pozemok v zmysle platného územného plánu určený a zároveň podmienky výstavby domu (napr. počet nadzemných a podzemných podlaží, koeficient zastavanosti pozemku, celková výška stavby).

Ďalší dôležitý bod,  ktorý je potrebné si uvedomiť pri stavbe domu, je  možnosť napojenia na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn a elektrika, telefónne siete, káblová televízia). Ak je teda pozemok určený na výstavbu rodinného domu, môžete ho kúpiť a podľa regulatív definovaných v územnom rozhodnutí začať s výstavbou.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.