Otázka: V prípade, že som spoluvlastník pozemku o výmere cca 2000 m2 a je tam cca 30 ďalších spoluvlastníkov, ktorí oň nemajú záujem, je tu aká dlhá premlčacia doba, resp. akými spôsobmi sa to dá napísať bez vyplácania každého jedného spoluvlastníka?

Podľa otázky ste spolu s ďalšími 30 osobami podielovým spoluvlastníkom pozemku. Uvádzate, že ostatní spoluvlastníci nemajú o predmetný pozemok záujem, nešpecifikujete však, v čom spočíva ich nezáujem, t.j. či sa o daný pozemok nestarajú alebo nemajú ďalej záujem ho vlastniť.

Podľa občianskeho zákonníka má vlastník v medziach zákona právo predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Aj v prípade, že ostatní podieloví spoluvlastníci pozemok napríklad neužívajú, nezakladá to právny dôvod na zásah do ich vlastníckeho práva. Vlastnícke právo sa podľa zákona nepremlčuje, vykonávanie, resp. nevykonávanie vlastníckych oprávnení tak nemá za následok premlčanie vlastníckeho práva.

Za zákonom ustanovených podmienok by ste sa ako oprávnený držiteľ mohli stať vlastníkom pozemku, ak by ste ho mali nepretržite v držbe po dobu desať rokov (započítava sa aj doba, po ktorú ju mal v oprávnenej držbe Váš právny predchodca). Hoci držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou, oprávneným držiteľom je len ten, kto je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec patrí.

Zákon stanovuje, že v prípade pochybností sa predpokladá, že držba je oprávnená, avšak táto zákonná domnienka môže byť vyvrátená. Keďže však vo Vašom prípade máte vedomosť o ostatných spoluvlastníkoch predmetného pozemku, podmienka dobromyseľnosti by pravdepodobne splnená nebola.

Ak teda máte záujem o nadobudnutie ostatných spoluvlastníckych podielov bez vyplácania, prichádza ešte do úvahy možnosť darovania spoluvlastníckych podielov na základe vzájomnej dohody.

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autorka pracuje v advokátskej kancelárii CLServices, s.r.o.