S manželom sme si už dávnejšie kúpili byt, ktorý teraz predávame. Na liste vlastníctva som uvedená len ja ako majiteľka. Kupujúci si ale dali podmienku, aby v kúpnej zmluve bol aj súhlas môjho manžela s predajom tohto bytu. Je to potrebné, ak on vôbec nie je uvedený na liste vlastníctva a teda nie je majiteľom ani spolumajiteľom?

Z uvedeného predpokladám, že byt ste s kúpili už keď ste boli manželmi. V praxi sa bežne stáva, že aj keď sa nehnuteľnosť kupuje počas manželstva, na liste vlastníctva je ako majiteľ uvedený len jeden z manželov. Je to z toho dôvodu, že kataster pri prevode nehnuteľností neskúma rodinný stav kupujúcich alebo predávajúcich.

Je ale potrebné si uvedomiť, že aj v takomto prípade spadá kúpená nehnuteľnosť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je inštitút, ktorý vznikne zo zákona, samotným aktom uzavretia manželstva. V BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou:

● vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj

● vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a

● vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

V takomto prípade súhlasím s kupujúcimi, aby bol v kúpnej zmluve zakomponovaný aj súhlas Vášho manžela s predajom predmetného bytu a podpísaný pred notárom, príp. na matrike.

V prípade, ak ste ešte pred kúpou predmetného bytu notárskou zápisnicou zúžili BSM na konkrétny úkon – na kúpu predmetnej nehnuteľnosti a jej nadobudnutie do Vášho výlučného vlastníctva alebo Vám bolo súdom zrušené BSM, byt je vo Vašom výlučnom vlastníctve a vtedy nie je potrebný súhlas Vášho manžela s predajom predmetného bytu

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.