Kupujeme byt, podpísali sme už aj zmluvy a spolu s predávajúcimi sme ich boli odniesť na kataster. Až tam sme zistili, že predávajúci zabudol od správcu vypýtať potvrdenie o úhrade všetkých nedoplatkoch. Predávajúci  nás presvedčili, aby sa zmluvy podali aj napriek tomu.  Môže kataster predaj „nepovoliť“?

Človek je tvor omylný. Aj takéto prípady sa stávajú. V takomto prípade, ak ste k návrhu na vklad nepriložili všetky prílohy, je možné tak urobiť dodatočne dvoma spôsobmi.  Poštou – spolu s prípisom adresovaným príslušnej správe katastra alebo osobne v podateľni príslušnej správy katastra.

V oboch prípadoch je potrebné uviesť aj číslo prebiehajúceho konania, ktoré tvorí spisová značka, pomlčka a číslo listiny. Je to z toho dôvodu, že číslo, pod ktorým je konanie v registri zapísané, ostáva pridelené podaniu až do jeho vybavenia. Ďalšie podania a súvisiace písomnosti v tej istej veci nedostanú nové číslo, ale sa založia do spisu o tejto veci.

Ďalším prípadom, ktorý môže nastať, je, že zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, napr. chybné rodné číslo, nesprávne uvedená veľkosť spoluvlastníckeho podielu. Jej oprava sa vykoná dodatkom k zmluve alebo doložkou na zmluve, ak s tým účastníci súhlasia.

V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie s vyznačením dátumu vykonania opravy, podpisy účastníkov zmluvy, ako aj podpis konajúceho zamestnanca a odtlačok okrúhlej pečiatky. V určitých prípadoch je možné vykonať opravu aj priamo na katastri, po dohode s pracovníkom, ktorý o povolení vkladu rozhoduje.

V prípade, ak je kúpna zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice, spravidla kupujúci a predávajúci  súhlasia a splnomocňujú príslušného notára, aby kedykoľvek vykonal vo forme doložky k tejto notárskej zápisnici opravu chýb v písaní, v počítaní alebo iných zrejmých nesprávností tejto notárskej zápisnice.

Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, vykoná sa jej oprava dodatkom k zmluve alebo doložkou na zmluve, ak s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie s vyznačením dátumu vykonania opravy, podpisy účastníkov zmluvy, ako aj podpis konajúceho zamestnanca a odtlačok okrúhlej pečiatky.

v súčinnosti so štátnymi orgánmi, obcami, notármi, ako aj s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví údaje katastra spôsobené chybami v písaní a počítaní a inými zrejmými nesprávnosťami v písomných vyhotoveniach právnych úkonov, vo verejných listinách a v iných listinách.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.