Otázka: S priateľom sme sa prisťahovali do hlavného mesta kvôli práci. Na začiatok sme sa rozhodli prenajať si byt. Aby neprišlo k nedorozumeniam medzi nami a majiteľom bytu, ktorý si prenajmeme, môžete nám vysvetliť, aké sú naše práva a povinnosti ako nájomcov?

Podmienky nájmu medzi Vami ako nájomcami a majiteľom bytu ako prenajímateľom  upravuje nájomná zmluva. Medzi základné práva a povinnosti nájomcu patria hlavne:

Práva nájomcu

- právo užívať byt

- právo užívať spoločné priestory a zariadenia domu, ako aj požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu

- právo užívať zariadenie a vybavenie bytu (ak si prenajmete byt so zariadením)

Povinnosti nájomcu

- platiť nájomné podľa podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve – termíny platby, spôsob platby a výška nájomného

- užívať byt, spoločné priestory a zariadenie domu riadne a riadne požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu

- hradiť drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou, ak nájomná zmluva neurčuje inak. Pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou údržbou bytu upravuje osobitný predpis.

- oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi potrebu tých opráv v byte, ktoré má znášať prenajímateľ a umožniť ich vykonanie. Inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

- odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil sám alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení závady odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu.

- nájomca nesmie bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa vykonávať v byte stavebné úpravy, ani inú podstatnú zmenu, a to ani v prípade, že by to robil na vlastné náklady

- nájomca nesmie ďalej prenajímať byt tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa

- sprístupniť byt prenajímateľovi a umožniť mu kontrolu dodržiavania dohodnutých podmienok nájmu

- po skončení nájmu odovzdať byt v stave,  v akom ho nájomca prebral s prihliadnutím na bežné opotrebenie

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.