Vyhliadli sme si s manželom rodinný dom, ktorý by sme si radi kúpili. Našli sme si ho sami bez pomoci realitnej kancelárie. Na vypracovanie kúpnej zmluvy by sme radi využili služby notára alebo advokáta, keďže v dnešnej dobe sa robí toľko realitných podvodov. Počuli sme, že od septembra 2009 sa udiali nejaké zmeny katastrálneho zákona v súvislosti s notármi a advokátmi. Vyplývajú z toho pre nás nejaké výhody, resp. nevýhody?

Ak ste si už našli svoj vysnívaný dom, určite Vám schvaľujem, že ste sa rozhodli využiť služby odborníkov na prevod nehnuteľnosti. Z Vašich informácií predpokladám, že ste mali na mysli novelu katastrálneho zákona - zákon č. 304/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.9.2009. Tento zákon naozaj priniesol niekoľko významných zmien, ktoré by mali chrániť ľudí pred realitnými podvodmi.

Za veľmi významnú zmenu považujem to, že zmluvu o prevode nehnuteľnosti je možné vyhotoviť aj vo forme notárskej zápisnice alebo ju autorizovať advokátom. Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Autorizáciu zmluvy advokát potvrdí v doložke o autorizácii.

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

Novelizácia priniesla aj ďalšiu zmenu k lepšiemu - ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní.

Ak advokát nepozná účastníkov, ich zástupcov, títo musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti. Ak advokát napriek tomu nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov.

Ak sa ani napriek tomuto postupu advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.

Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na správu katastra, advokát na základe písomného splnomocnenia účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone.

Advokát (resp. notár) môže odmietnuť autorizovať zmluvu o prevode (vyhotoviť notársku zápisnicu), ak mu účastník zmluvy alebo jeho zástupca odmietne poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Autorka je obchodnou riaditeľkou realitnej spoločnosti Legacy.