Mestá a obce by mohli vyrubiť vyššiu daň zo schátraných stavieb. Vyplýva to z návrhu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý posunulo plénum Národnej rady do druhého čítania.

Hlavné ciele

Prvým cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb. Ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb. Druhým cieľom predloženého návrhu zákona je formulačné spresnenie zákona na účel odstránenia výkladových nejasností.

V druhom bode predloženého návrhu zákona dochádza k doplneniu slova „daňovníka". Cieľom tejto zmeny je zvýšenie právnej istoty pri aplikácii základu dane za ubytovanie.

Dezolátny stav budov

Predkladatelia návrhu v dôvodovej správe uviedli, že v súčasnosti nemajú obce priame finančné páky, prostredníctvom ktorých by mohli vplývať na vlastníkov stavieb, ktoré sú dlhodobo neudržiavané a často sa nachádzajú v dezolátnom stave. Hromadí sa v nich komunálny odpad, zdržiavajú sa v nich ľudia bez domova.

„Tieto stavby sú nie len neestetické, ale neraz predstavujú hrozbu pre okolité nehnuteľnosti, motorové vozidlá zaparkované v ich blízkosti či chodcov. Rovnako môžu spôsobovať problémy z ekologického, hygienického či protipožiarneho hľadiska," konštatovali predkladatelia.

Daň zo schátraných stavieb

Zastávajú názor, že najúčinnejší prostriedok, ktorý môže vlastníkov tzv. schátraných stavieb motivovať zabezpečiť ich riadnu údržbu, je ekonomický nástroj v podobe povinnosti platiť vyššiu daň zo stavieb.

„Návrh zákona upravuje koeficient ročnej sadzby dane, ktorého hodnotu až do výšky 10, budú môcť určiť mestá a obce vo všeobecne záväznom nariadení. Ten ovplyvní výpočet výšky dane z tzv. schátraných stavieb. Súčasne sa navrhuje, že zvýšenú daň z tzv. schátraných stavieb bude možné vyrubiť až v prípade, že vlastník stavby bol na zámer uplatniť na jeho nehnuteľnosť koeficient najmenej dvakrát vyzvaný," dodali predkladatelia.

Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. júna 2022.

Ďalšie dôležité správy

Lokality v Bratislave, kde sa dajú kúpiť najlacnejšie nehnuteľnosti. Na snímke ulica Vlčie Hrdlo.
Neprehliadnite

Nepriznali ste daň z nehnuteľností? Štát úroky z omeškania odpúšťa len do konca februára