Článok je aktualizovaný o vyjadrenie spoločnosti Veolia Slovensko

Prázdninové obdobie je zvyčajne časom, keď školy opravujú nielen budovy a učebne so zázemím, ale aj internáty pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Platí to aj pre Ekonomickú univerzitu (EU) v Bratislave, ktorá v akademickom roku 2021/2022 počíta s plnou ubytovacou kapacitou 2 850 lôžok.

Pre porovnanie, v predchádzajúcom roku, v čase pandémie koronavírusu bývalo v študentských domovoch EU v Bratislave približne 80 zahraničných študentov.

Škola má osem internátov – sedem v Bratislave a jeden v Košiciach. Poplatky za ubytovanie sa v nadchádzajúcom školskom roku nemenia, informovala TREND škola.

Letné bývanie aj pre neštudentov

Univerzita opravuje a ponúka letné ubytovanie v internátoch v Bratislave a v Košiciach. Konkrétne od júla do 20. augusta vo vybraných študentských domovoch pre študentov a neštudentov. Neštudenti si siahnu hlbšie do peňaženky, zaplatia napríklad za mesiac bývania od 160 eur v košickom internáte po 230 eur v bratislavskom Horskom parku.

Pre študentov je to lacnejšie, od 105 eur za mesiac v Košiciach až po 150 eur v Horskom parku. Ubytovacia kapacita je obmedzená a treba dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva v nadväznosti na aktuálny COVID-automat pre daný okres.

Opravy internátov Ekonomickej univerzity
  •  Suma 97-tisíc eur – Rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla v Študent-skom domove Vlčie hrdlo v Bratislave, na ktorú poskytol peniaze rezort školstva
  • Suma 41-tisíc až 78 tisíc eur – Dokončenie záverečnej 7. etapy rekonštruk-cie Študentského domova Horský park v Bratislave
  • Suma predbežne 30-tisíc eur – V ďalších študentských domovoch prebie-hajú bežné úpravy ubytovacích priestorov ako maľovanie, výmena niekto-rých sanitárnych zariadení, opravy a podobne

PRAMEŇ: Ekonomická univerzita v Bratislave

Dlhodobá rekonštrukcia a opravy

Kolaudácia poslednej 7. etapy komplexnej rekonštrukcie Študentského domova Horský park (650 lôžok) je naplánovaná na koniec augusta tohto roka. Študentský domov Ekonóm (396 lôžok) bol zrekonštruovaný dávnejšie, v roku 2004.

V ďalších študentských domovoch boli realizované čiastočné stavebné úpravy ako napríklad výmena okien v študentských domovoch Dolnozemská v Bratislave a v Košiciach. Ďalšími prácami sú rekonštrukcia plynovej kotolne v Študentskom domove Hroboňova a v súčasnosti prebieha rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla v Študentskom domove Vlčie hrdlo, ktorá má byť dokončená v septembri 2021.

Nižšie výdavky na energie

Internát na Starohájskej v Bratislave-Petržalke sa verejná vysoká škola roz-hodla rekonštruovať tak, že využila garantovanú energetickú službu (GES) na základe iniciatívy rezortu financií v tejto oblasti.

GES je zmluvná dohoda, ktorá umožňuje zvyšovať energickú efektívnosť a financovať ju z budúcich úspor. Poskytovateľ služby sa zaviaže napríklad zatepliť budovu, čo povedie k úspore energie a zároveň garantuje výšku tejto úspory.

Prijímateľ dohody namiesto platby za energiu platí za garanciu úspor. Benefitom pre prijímateľa sú nižšie výdavky na spotrebovávané energie. „GES sú projekty, ktoré pri dodržaní pomerne striktných pravidiel nastavovaných Eurostatom nezvyšujú zadlženie verejného sektora. Gestorom GES všeobecne je Ministerstvo hospodárstva SR,“ informoval tlačový odbor rezortu financií s tým, že službu využívajú napríklad Zbor väzenskej a justičnej stráže, Ozbrojené sily SR či mesto Bratislava.

Výhody GES z pohľadu štátu
  • Okamžité zhodnotenie verejného majetku bez potreby verejných zdrojov
  • Obnova verejných budov v kombinácií so šetrnejším prístupom k životnému prostrediu
  • Investíciu financuje súkromná spoločnosť – poskytovateľ GES, nie verejný subjekt
  • Projektové riziko (nedosiahnutie garantovaných energetických úspor) ostáva na strane poskytovateľa GES
  • Verejný subjekt investíciu spätne spláca iba z ušetrených výdavkov na energie
  • Žiadne energetické úspory = žiadne platby

PRAMEŇ: MF SR

Plnenie zmluvy ovplyvnila pandémia

V apríli 2020 uzatvorila univerzita zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor na prípravu a rekonštrukciu budovy formou GES so spoločnosťou Veolia Energia Slovensko. Pre koronavírus nebolo možné naplniť harmonogram, ktorý bol pripravený a záväzne odovzdaný pred začiatkom mimoriadnej situácie. Realizácia sa začala v máji 2021 a plánované ukončenie je december 2021, uviedol vedúci univerzitného Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Miroslav Horňák.

Zmluva a Ekonomickou univerzitou je  ďalšia výzva, kde môžeme dokázať, že Veolia na Slovensku patrí medzi lídrov v energetickej inovácii, reagovala spolončnosť pre TREND s tým, že ide o pilotný projekt podľa nových pravidiel a zmluvy pre GES projekty. V tomto prípade sa garantovaná úspora pohybuje na úrovni asi 39 260 eur bez DPH ročne  počas 15 rokov trvania. Predmetom zákazky sú opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy a energetického hospodárstva tejto budovy a zvýšenie kvality prostredia.

Pripomenula, že ako  prvá na Slovensku podpísala zmluvu typu GES na poskytovanie kompletnej starostlivosti o tepelné hospodárstvo pre stredné školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. 

Obnova študentského domova na Starohájskej počíta so zateplením obvodových stien a strechy, výmeny otvorových konštrukcií. Ďalej pôjde o rekonštrukciu zdroja tepla a vykurovacej sústavy vrátane napríklad inštalácie zariadení na zníženie spotreby vody a meracích zariadení na vstupoch médií a podobne. Podľa údajov zo stránky Úradu pre verejné obstarávanie je hodnota tejto zákazky vyše pol milióna eur bez DPH.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má v súčasnosti k dispozícii štyri internáty s celkovou ubytovacou kapacitou 2241 lôžok. Na snímke Študentský domov Mladosť je pripravený na príchod študentov v novom školskom roku 2020/2021.
Neprehliadnite

Vláda chce opraviť internáty. Milióny eur si rozdelí 18 vysokých škôl