„Považujem to za ďalší dôležitý krok k tomu, aby sme sa mohli plne sústrediť na riešenie budúcnosti hlavnej stanice v Bratislave," uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Transprojektu poslali ŽSR dobropis na alikvótnu čiastku zo zaplateného ročného nájmu, ktorá sa týka obdobia od dňa vypovedania zmluvy, teda od 18. septembra 2017 do 31. decembra 2017. Transprojekt totiž mal povinnosť zaplatiť nájomné vopred na celý kalendárny rok.

Ako M. Erdössy priblížil, spoločnosť si povinnosť síce splnila, nájomné na rok 2017 však zaplatila s oneskorením, namiesto 24. januára 2017 bola suma uhradená až 24. apríla 2017. „Dobropis na sumu 29 403,22 eur bol tak čiastočne započítaný s penalizačnou faktúrou vo výške 4 599,50 eur za oneskorenú úhradu," vysvetlil riaditeľ ŽSR.

Prislúchajúca suma preplatku, vo výške 24 803,72 eur bola uhradená spoločnosti Transprojekt s.r.o. dňa 28. novembra 2017.

Zmluva mala platiť 50 rokov

Rámcovú zmluvu uzatvorili ŽSR a spoločnosť Transprojekt 10. júla 2006 na dobu 50 rokov. Jej predmetom bol nájom pozemkov potrebných na realizáciu investičného zámeru podľa projektu Predstaničný priestor – Bratislava, ako aj vzájomné usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom a k navrhovaným stavbám.

Na projekt bolo v roku 2010 vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24. augusta 2010. Transprojekt však do dňa vypovedania zmluvy nepristúpil k výstavbe a celý projekt stagnoval.

ŽSR napokon od zmluvy odstúpili na základe toho, že spoločnosť si nesplnila zákonnú povinnosť a nezabezpečila do 31. júla 2017 zápis do Registra partnerov verejného sektora. Po tom, čo ŽSR odstúpili od zmluvy, si na začiatku októbra protokolárne prevzali pozemky.

Budúcnosť stanice nie je jasná

Mesto Bratislava minulý rok taktiež odmietlo predĺžiť zmluvu so spoločnosťou Transprojekt, ktorá mala do konca roka 2016 obnoviť priestor pred Hlavnou stanicou. Samospráva i ŽSR teraz vedú rokovania o budúcnosti Hlavnej stanice.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v relácii spravodajskej televízie Tablet.TV však upozornil, že riešenie závisí aj od toho, či sa zrealizuje obnova železničnej stanice Filiálka, ktorá by sa mohla stať dôležitým dopravným uzlom v centre mesta. V priestoroch samotnej budovy i Predstaničného námestia sa však majú urobiť úpravy.

ŽSR majú zrealizovať napríklad nový podchod pre cestujúcich i novú čakáreň. Mesto má v pláne vymeniť na Predstaničnom námestí osvetlenie, opraviť zastávky i vybudovať výťah k električkovému nástupišťu.