Stavebný zákon umožňuje, aby v územnom konaní rozhodoval aj okresný úrad. Stalo sa tak aj v tomto prípade, keď mestská časť Petržalka ešte za bývalého vedenia požiadala OÚ o atrahovanie spisu.

Dôvodom mala byť technická náročnosť zámeru a zároveň kapacitná preťaženosť petržalského stavebného úradu.

Obišli klasické povolenia

Právomoc zabezpečiť výkon pôsobnosti stavebného úradu v územnom a následne stavebnom konaní tak prešla na okresný úrad.

„Spoločnosť Grafobal Group development (GGD) vzala fakt na vedomie,“ uviedol Peter Kresánek zo spoločnosti, za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík. Ako investor sa pri stavbe Green Park uvádza spoločnosť RV Development 3.

Možnosť takéhoto postupu potvrdzuje aj hlavné mesto. To však zároveň podľa jeho hovorcu Petra Bublu zdôrazňuje, že sa tým však nemení nič na fakte, že záväzné stanovisko hlavného mesta k investičnej činnosti je neopomenuteľným podkladom pre rozhodovanie stavebného úradu v územnom konaní a nemôže byť nijako nahradené.

„Hlavné mesto do dneška nevydalo záväzné stanovisko k investičnému zámeru Green Park,“ uviedol P. Bubla s tým, že magistrát pripravuje odvolanie hlavného mesta proti vydanému územnému rozhodnutiu.

Všetky formálne a právne veci, ktoré jej umožňuje zákon, chce využiť aj mestská časť Petržalka, podľa jej starostu Jána Hrčku je totiž Green Park „veľmi neželaná stavba“, ktorá má do územia blízko Starého mosta priniesť niekoľko budov vrátane 30-podlažného polyfunkčného objektu.

Voči Kmotríkovmu Green Parku sa odvolá mesto aj Petržalka

Green Park Zdroj: EIA/RV Development 3

„Problémom je, že od začiatku sú indície, že sa nebude rešpektovať platný územný plán. Že sa budú hľadať cesty, ako maximalizovať zisk z územia,“ skonštatoval J. Hrčka s tým, že po nástupe nového vedenia informovali okresný úrad o tom, že dôvody na atrahovanie spisu pominuli a Petržalka chce byť stavebným úradom. Ich žiadosti však podľa neho zostali bez odpovede.

Odvolanie rieši ministerstvo dopravy

V rámci konania síce mestská časť podľa neho pripomienky dala, šéf petržalskej samosprávy je však presvedčený, že sa veci robia na poslednú chvíľu, aby sa ignorovali mnohé pripomienky.

Zároveň verí, že ten, kto bude v tejto veci v rámci odvolania rozhodovať, bude „dostatočne slobodný a spravodlivý“, aby rozhodol správne.

„Ak áno, nemám absolútne žiadnu obavu, že sa to nepostaví tak, ako je to momentálne schválené. Ak sa to však nedostane na správneho človeka, budeme len konštatovať, že bolo obídené, porušené, vyhovené, nedomyslené, nedoriešené, ale majiteľ bude spokojný,“ myslí si J. Hrčka.

Ako odvolací orgán by malo rozhodovať ministerstvo dopravy, čo potvrdil aj rezort vnútra, pod ktorý spadajú okresné úrady.

„Voči predmetnému rozhodnutiu (rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, pozn.) boli podané odvolania zo strany účastníkov konania. Predmetné rozhodnutie spolu s kompletným spisovým materiálom bude predložené na rozhodnutie odvolaciemu orgánu, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR,“ uviedol tlačový odbor ministerstva.

Žiadosť mestu podávali

Spoločnosť GGD zároveň poznamenala, že žiadosť o záväzné stanovisko hlavného mesta k územnému rozhodnutiu k projektu bola na magistrát doručená v októbri 2017.

Voči Kmotríkovmu Green Parku sa odvolá mesto aj Petržalka

Green Park Zdroj: EIA/RV Development 3

„Pričom už v auguste 2016 vydalo hlavné mesto svoje stanovisko k investičnému zámeru, ktorého pripomienky boli zapracované. Dokumentácia k územnému rozhodnutiu iba rozpracovala investičný zámer,“ doplnil P. Kresánek s tým, že v novembri 2018 vydala aj Petržalka, ako účastník územného konania, súhlas s umiestnením stavby Green Park.

„Územný plán mesta Bratislava sa podľa všeobecne dostupných materiálov v tejto lokalite nemenil,“ podotkol.

Projekt Green Park má podľa plánov vyrásť na území bývalej Artmedie a priľahlých pozemkoch. Neďaleko Starého mosta, v tesnej blízkosti Krasovského ulice, Viedenskej i Jantárovej cesty, má priniesť do územia napríklad 10-podlažnú administratívnu budovu, 30-podlažný polyfunkčný objekt či štyri domy so šiestimi nadzemnými podlažiami.