Kabinet chce tiež zrušiť stavebné úrady a posilniť pozíciu špecializovaných okresných úradov pri analýze vplyvov a záujmov aktérov. Posilniť chce aj postavenie Slovenskej stavebnej inšpekcie pri kontrole stavebníctva a rozhodovaní v rozporovom konaní.

Vláda chce rekodifikovať stavebné právo, čo má motivovať aktérov na konštruktívnu participáciu. Zaviazala sa schváliť nové stavebné predpisy zodpovedajúce potrebám 21. storočia, a to do októbra tohto roka.

Efektívnejší proces EIA

Vládny kabinet chce rekodifikáciou stavebného práva zefektívniť prípravy a realizácie stavieb a investičných zámerov pri súčasnom rešpektovaní legislatívy životného prostredia. Väčší dôraz sa bude klásť aj na zodpovednosť osôb vo výstavbe za kvalitu stavieb.

Cieľom vládneho kabinetu je aj zefektívnenie procesu EIA a jeho nastavenie na medzinárodný štandard vyspelých krajín.

Posilní sa aj pozícia projektanta, ale i jeho zodpovednosť. Štát vstúpi do procesu len v prípade zistených rozporov.

„Tým sa výrazne eliminuje možnosť obštrukcií, posilňuje sa pozícia všetkých aktérov a títo sú motivovaní k aktívnej a konštruktívnej súčinnosti,“ napísali koaličné strany vo vyhlásení.

Kabinet si lepšie posvieti na infraštruktúrne projekty a na projekty v záujme miest, obcí či samosprávnych krajov.

Bude klásť dôraz na ich lepšiu prípravu, účinné nástroje na vyrovnanie vlastníckych práv k pozemkom vrátane úpravy legislatívy týkajúcej sa rýchleho a efektívneho, no spravodlivého procesu vyvlastňovania – a na odstránenie legislatívnych a faktických prekážok spomaľujúcich proces výstavby takýchto stavieb.

Vláda sa tiež zaviazala prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR k spolupodieľaniu sa na vzdelávaní a zvyšovaní odbornej úrovne štátneho aparátu. Ďalej bude podporovať európske politiky smerujúce k ochrane klímy, hlavne výstavbu energeticky efektívneho a dekarbonizovaného fondu budov s prvkami inteligentnej automatizácie budov. Zrevitalizuje aj zastaraný bytový fond a tvorbu nového štátneho nájomného bývania.

Nájomné byty v štátnych budovách

Vládny kabinet plánuje takisto začať s pasportizáciou štátnych nehnuteľností. Chce vyhodnotiť využívanie týchto budov a pripraviť analýzu ich optimálneho využitia na účely nájomných bytov alebo kancelárskych priestorov.

Vláda sa zaviazala vypracovať strategický plán a vytvoriť podmienky na rozšírenie možnosti poskytovania cenovo dostupného bývania.

„Systém bude založený na analýzach dopytu po štátnom nájomnom bývaní v jednotlivých regiónoch Slovenska. Vláda SR podnikne všetky kroky potrebné na to, aby umožnila masívnu výstavbu kvalitných štátnych nájomných bytov po celom území SR tak, aby mesačné nájomné bolo pre nájomcu dostupné a bolo výrazne nižšie, ako je štandardné trhové nájomné,“ uviedla vláda vo vyhlásení.

Pri štátnych nehnuteľnostiach hneď po analýze efektivity ich využívania chce vláda okamžite začať s projektovou prípravou na zmenu ich využitia. „Prestavbou týchto zastaraných nehnuteľností na nájomné bývanie vzniknú tisíce bytov a koncentráciou, respektíve presunom čo možno najväčšieho počtu úradov do vhodných a efektívnych budov vzniknú synergie vo využívaní budov štátnou správou,“ vysvetlila vláda v programovom vyhlásení.

Pre zrýchlenie výstavby veľkého počtu nájomných bytov zriadi vláda centralizovaný stavebný úrad v gescii ministerstva dopravy.

Prilákať chcú aj developerov

Kabinet deklaruje aj aktívnu podporu pre projekty obnovy bytového fondu a zvyšovania energetickej hospodárnosti bytových a rodinných domov, na tento účel chce zefektívniť aj čerpanie podpory.

Novú právnu úpravu chystá vláda aj pre prenajímateľov a nájomcov, chce dosiahnuť ich spravodlivé a rovnovážne postavenie v nájomnom vzťahu. Nová legislatíva má reflektovať potreby trhu, stabilitu a spravodlivosť nájomného vzťahu, ako aj primeranú ochranu oprávnených nárokov nájomníkov.

„Úprava bude zohľadňovať aj moderné a flexibilné nastavenie pravidiel úspešne zavedených v oblasti krátkodobých nájmov bytov,“ vysvetlila vláda vo vyhlásení.

Vláda sa zaviazala nájsť pre výstavbu nájomných bytov taký finančný a prevádzkový model, ktorý bude udržateľný a nebude zvyšovať deficit rozpočtu ani dlh verejnej správy. Podporovať bude obecné nájomné byty a prilákať chce aj súkromný sektor.