Okresný súd Bratislava I zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý podala žilinská firma A.G.P. Spor súvisí s rekonštrukciou budovu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 2014, kde bola A.G.P. hlavným subdodávateľom stavby.

Dúha pohľadávky dodávateľa odmietla. Podľa jej majiteľa M. Remetu si A.G.P. neplnila záväzky a práce realizovala nekvalitne, s nedostatočnými kapacitami. Firma navyše podľa Dúhy predala časť pohľadávok ďalším dvom firmám a následne ich uvádzala ako ďalších dvoch veriteľov.

Súd rozhodnutím zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu v celom rozsahu a zároveň zastavil povinnosť predkladania dokumentov osvedčujúcich platobnú schopnosť spoločnosti Dúha. V rozsudku súd uvádza, že predložené podklady dostatočne spochybnili aktívnu legitimáciu navrhovateľa (A.G.P.) a spochybnili existenciu pohľadávok ostatných uvedených veriteľov. Podľa rozhodnutia súdu sú teda pohľadávky aj ďalší dvaja veritelia sporné.

„Súd tiež skonštatoval, že rozdelením a postúpením pohľadávky na dvoch ďalších veriteľov došlo k porušeniu zmluvy o dielo. Existuje aj dôvodná pochybnosť o termíne tohto postúpenia a platnosti rozdelenia tejto pohľadávky,“ hovorí M. Remeta.

Súd poukázal aj na právny názor Ústavného súdu SR a uviedol, že „pokiaľ zo súdneho spisu ako celok dostatočným spôsobom dokumentuje, že navrhovateľ nie je veriteľom dlžníka a nebol ním ani v čase podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, neostáva než návrh na vyhlásenie konkurzu navrhovateľa zamietnuť.“

Dúha sa už od marca bránila proti začatiu konkurzného konania. Podľa vedenia spoločnosti sa A.G.P. dopúšťa nečestného konania a poškodzuje dobré meno spoločnosti. Obe firmy sú v obchodnom spore pre rekonštrukciu STU.