Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) vo štvrtok schválilo najvyššiu možnú sadzbu, a to 35 eur za každý - aj začatý - štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

Mestskí poslanci zároveň požiadali primátora Jaroslava Polačeka, aby na najbližšie MsZ predložil návrh na následné rozdelenie výnosov z tohto poplatku medzi mesto a mestské časti (MČ).

Najvyššiu sadzbu určili pri stavbách na bývanie. „Príjem (do mestskej kasy, pozn.) je dnes veľmi ťažké odhadnúť. Máme pesimistický a optimistický variant. Ten pesimistický hovorí okolo pol milióna eur ročne, ten optimistický sa ťahá na úroveň niekde okolo jedného milióna eur,“ povedal J. Polaček s tým, že prvých 60 štvorcových metrov je zo zákona od poplatku vždy oslobodených.

Podľa zákona sa výnos z poplatku na rozvoj môže použiť na budovanie materských a základných škôl, sociálneho bývania, miestnych komunikácií, parkovísk, parkov, verejného osvetlenia či sociálnych, kultúrnych, športových a zdravotníckych zariadení.

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie (VZN) určilo tri daňové kategórie. Prvú z nich tvorí katastrálne územie Stredné Mesto, druhá zahŕňa veľké a tretia menšie MČ.

Stavby sú rozčlenené podľa účelu. Suma za tie na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu bude v druhej kategórii predstavovať sedem eur a v tretej 3,50 eura. V ostatných prípadoch ide o 35 eur za štvorcový meter. Je to suma, ktorú platia developeri aj v Bratislave.

Žiadať financie pri nových stavbách umožňuje obciam zákon o miestnom poplatku.