Občania sa začali zaujímať o svoje vlastníctvo a robiť si v ňom poriadok. Aj týmto si vysvetľuje Úrad geodézie, kartografie a katastra nápor na bezplatný katastrálny  portál, ktorý umožňuje ktorémukoľvek záujemcovi jednoducho a rýchlo vyhľadávať informácie o vlastníckych vzťahoch či ťarchách k parcelám, stavbám či bytom.

Nepretržitý prístup k údajom katastra nehnuteľností prostredníctvom katastrálneho portálu využilo za prvý rok bezplatnej prevádzky viac ako dva milióny používateľov.

Katastrálny portál pod náporom

Tí si vyžiadali z katastra viac ako 6 miliónov listov vlastníctva a viac ako 2,2 miliónov zobrazení katastrálnej mapy. Základné informácie bez osobnej návštevy príslušnej správy katastra tak denne využilo približne 10-tisíc používateľov. V čase, keď bol portál spoplatňovaný, využilo jeho služby za tri a pol roka iba 28-tisíc používateľov, ktorí vyžiadali približne jeden milión výstupov listov vlastníctva a približne 50-tisíc zobrazení katastrálnej mapy.

Po spustení on-line bezplatného katastra sa podľa predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKaK) SR Štefana Moyzesa zvýšila informovanosť a právna istota občanov i kvalita katastra. „Občania na základe výstupov z portálu začali upozorňovať správy katastra na chyby a nesprávne zápisy. To malo za následok začatie nových správnych i dedičských konaní, na základe ktorých sa vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam začali prečisťovať,“ vysvetlil. Šéf úradu potvrdil, že sa to odrazilo aj na medziročnom náraste podaní na vklad do katastra približne o štvrtinu.

Katastrálny portál pod náporom

Katastrálny portál sprístupňuje zhruba 44 miliónov základných informácií, ďalších 21 miliónov údajov o vlastníckych vzťahoch, 13 miliónov údajov o parcelách, 1,5 milióna údajov o stavbách a zhruba milión údajov o bytoch. Údaje v on-line katastri majú iba informačný charakter aj preto, lebo úrad ich pravidelne týždenne aktualizuje.

Štátne orgány a oprávnené právnické osoby môžu na základe úplnej registrácie a uzatvorení zmluvy s prevádzkovateľom využívať ďalšie výhody, ako je prehľadávanie cez celé územie Slovenska, spúšťanie časovo a výkonovo náročných zostáv.

Ich intenzívnejšie využitie očakáva úrad v súvislosti so schválením novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorý zároveň dopĺňa zákon o katastri nehnuteľnosti. Bude sa týkať zápisu predkupného práva štátu na dotknuté pozemky do katastra nehnuteľností .Š. Moyzes upresnil, že sa to bude týkať viac ako 37-tisíc vlastníkov parciel, cez ktoré majú prechádzať nové diaľničné úseky. Novely zákonov musí schváliť ešte parlament.

Slovenský kataster čaká ďalšie rozširovanie elektronizácie poskytovaných služieb, ktoré jej vo svojich prioritách garantuje Národná koncepcia informatizácie verejnej správy a budú financované z prostredkov EÚ.

Pravdepodobne už budúci rok by sa mal zrealizovať projekt elektronickej podateľne prostredníctvom inteligentných elektronických formulárov s využitím zaručeného elektronického podpisu. Jedným z prvých možných podaní by sa mohli stať ohlášky na vklad do katastra. Vyhovieť by sa malo aj záujemcom o získanie listov vlastníctva použiteľných na právne účely elektronickou formou.

Súčasťou digitalizácie katastra má byť aj vybudovanie digitálneho archívu dokumentov, geoportálu, dobudovanie priestorovej observačnej sluzby, ktorá poskytuje v reálnom čase geocentrické súradnice na presnú lokalizáciu objektov, ale aj on-line zasielanie zápisov práv do centrálneho miesta z jednotlivých katastrálnych úradov.

Naštartovanie tejto etapy elektronizácie katastra momentálne brzdí neuvoľnenie prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktoré čaká na odobrenie požiadaviek ÚGKaK hodnotiacou komisiou.

Grafy - UGKaK