Celá kauza prenikla na verejnosť pred mesiacom. Bratislavský súd začal na návrh žilinskej spoločnosti A.G.P. konkurzné konanie firmy Dúha. Kým prvá strana argumentovala tým, že im stavebník nezaplatil za vykonané práce, šéf Dúhy Miroslav Remeta poukazoval na to, že Žilinčania neplnili podmienky dodávateľskej zmluvy a meškali s prácami.

Miliónová pohľadávka

„Finančný objem našich dodávok a prác predstavoval sumu zhruba 4,6 milióna eur. Z toho okolo 3,5 milióna eur sa počas realizácie postupne uhradilo. Ako to už v slovenskom stavebníctve bežne chodí, problémy s platením faktúr sa začali na konci realizácie diela, a to z rôznych vymyslených dôvodov,“ vysvetľoval konateľ A.G.P. Erik Ryban. 

M. Remeta s týmto tvrdením nesúhlasil. „Keďže ani po opakovaných výzvach nedošlo k náprave, bola naša spoločnosť v zmysle požiadaviek investora nútená dodatočne zabezpečiť alternatívnych subdodávateľov. Vykonané práce sme im zaplatili a s ich kapacitami dielo dokončili. Napriek tomu spoločnosť A.G.P. požaduje úhrady aj za takéto práce, ktoré nevykonala, alebo za práce, ktoré už firma Dúha uhradila,“ vysvetľovalo vedenie Dúhy.

Súd dal v tomto smere za pravdu stavebníkovi, návrh na vyhlásenie konkurzu v celom rozsahu zamietol, keď spochybnil existenciu pohľadávok uvedených veriteľom. „Súd tiež skonštatoval, že rozdelením a postúpením pohľadávky na dvoch ďalších veriteľov došlo k porušeniu zmluvy o dielo. Existuje aj dôvodná pochybnosť o termíne tohto postúpenia a platnosti rozdelenia tejto pohľadávky,“ naznačil M. Remeta.

Pripravujú odvolanie

A.G.P. sa plánuje voči rozhodnutiu súdu odvolať. „A.G.P., s.r.o. je pripravené podať odvolanie, nakoľko vo veci disponujeme dostatočným rozsahom dôkazov, ktoré neboli v rámci tohto konania nie našou vinou vykonané. Zároveň podotýkame, že vo veci bolo rozhodnuté až neštandardne rýchlo, priam expresne, bez vyjadrenia našej spoločnosti ako navrhovateľa a vo veci nerozhodoval zákonný sudca. Podobných právnych nedostatkov evidujeme vo veci viac,“ konštatuje E. Ryban.

Rozhodnutie súdu nechce žilinská firma komentovať. „V tomto štádiu sa nebudeme vyjadrovať k obsahu predmetného rozhodnutia, ktoré bude po jeho riadnom doručení preskúmané a zabezpečené podanie riadneho opravného prostriedku. Na tomto základe je vo veci najdôležitejšie, že publikované rozhodnutie je neprávoplatné a všetky účinky začatia konkurzného konania naďalej trvajú,“ uzatvára E. Ryban.

Podľa zákona však účinky začatia konkurzného konania zanikajú zverejnením uznesenia, ktorým sa konkurzné konanie konči v Obchodnom vestníku. Stalo sa tak 18. apríla.