Ateliéru Sadovsky & Architects patrí autorstvo víťazného návrhu v architektonicko-urbanistickej súťaži, v ktorej šlo o nové využitie územia bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na modernú mestskú štvrť. Developerom projektu je spoločnosť YIT Slovakia, a. s..

Návrh podľa vyhlasovateľa u poroty uspel vďaka tomu, že „bravúrne zvládol vytvorenie kvalitného prostredia s vlastnou identitou. Zároveň ponúkol najlepší environmentálny koncept z hľadiska revitalizácie územia a adaptácie prostredia na klimatické zmeny.“

Kompromis medzi sídliskom a mestskou zástavbou

„Návrh ateliéru Sadovsky & Architects predstavil najlepší environmentálny koncept podporujúci revitalizáciu tohto zanedbaného územia. Vytvorený ústredný park so stromami má veľký potenciál z hľadiska adaptácie na klimatické zmeny a bude významným prínosom k zmierňovaniu letného prehrievania a vsakovaniu dažďových vôd,“ uviedol k víťaznému návrhu Lorant Krajcsovics zo spoločnosti SALVIS, s. r. o. V hodnotiacej porote pôsobil ako expert pre oblasť verejných priestorov, sociológie, krajinnej architektúry a trvalej udržateľnosti.

Objekty umiestnené po obvode pozemku podľa neho vytvárajú ochrannú bariéru pred rušivými vplyvmi okolia a umožňujú pekné výhľady do tohto ústredného priestoru.

Porota tiež kladne hodnotila dodržanie línie bulváru, potenciál vysokej kvality  realizácie a to, že návrh predstavuje vhodný kompromis medzi sídliskovou a mestskou štruktúrou. Vnútorný park je želaným poloprivátnym zeleným priestorom, ktorý popri environmentálnej funkcii bude plniť aj dôležitú spoločenskú, teda rekreačno-športovú funkciu.

Podľa odborníkov možno očakávať, že návrh prinesie množstvo pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.

Bolo ich jedenásť

Na tejto architektonicko-urbanistickej súťaže sa zúčastnilo 11 renomovaných ateliérov zo Slovenska a Českej republiky. Sedemčlenná odborná porota bola zložená z odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu vrátane zástupcov Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej časti Ružinov a investora.

Zadaním bolo nájsť najvhodnejší urbanistický koncept riešenia konverzie spojenej s celkovou revitalizáciou daného územia  a jeho architektonického stvárnenia. Cieľom je „premena tohto typického brownfieldu na modernú mestskú štvrť plnú pulzujúceho a rôznorodého života, občianskej vybavenosti, širokej a pestrej ponuky kvalitného bývania rôznych segmentov a kategórií vrátane kvalitného nájomného bývania.“

Dôležitou požiadavkou v súťaži bol environmentálny aspekt, najmä z hľadiska biodiverzity, adaptácie na klimatické zmeny a hospodárenia s vodou. Tieto požiadavky podľa investora najlepšie splnil víťazný návrh od ateliéru Sadovsky & Architects, ktorý na riešení verejných priestorov, landscapu a environmentálneho konceptu spolupracoval s ateliérom Marko&Placemakers.

Vysoká úroveň návrhov

Predseda odbornej poroty a zároveň riaditeľ Divízie Business development YIT Slovakia Radek Pšenička vyzdvihol, že súťaž priniesla všeobecne veľmi vysokú úroveň návrhov a potvrdila skúsenosti oslovených ateliérov s projektmi podobného významu a rozsahu.

„Kritériá hodnotenia sme nastavili tak, aby výsledkom bola kvalitná a trvalo udržateľná architektúra. Zároveň sme zohľadňovali aj parametre ako dopravná obslužnosť a vôbec celková mobilita v území, ako aj v širších vzťahoch, svetlo-technické, akustické, inžiniersko-geologické a hydrologické podmienky v predmetnom území vrátane reálnych potrieb kvalitnej občianskej vybavenosti,“ uviedol R. Pšenička.

V súťaži  podľa neho uplatnili aj dve nové hodnotiace kritériá: trvalú udržateľnosť vo vzťahu k vytváranej uhlíkovej stope a možnosť implementácie experimentálnej modulárnej výstavby.

Pätica ocenených

Vyhlasovateľ napokon na návrh poroty ocenil dovedna až 5 predložených súťažných návrhov. Odôvodnil to veľkosťou riešeného územia a rôznorodosťou požadovanej funkčnej náplne projektu.

„Sme veľmi radi, že napriek podmienkam sťaženým pandémiou všetky ateliéry predložili vysoko kvalitné a podnetné súťažné návrhy,“ povedala Eva Zákopčanová, senior manažérka projektu, ktorý vyrastie na Mlynských nivách.

„Prínosné sú aj návrhy riešení pre príslušnú časť predpokladaného budúceho bulváru na Mlynských nivách vrátane mestskej hromadnej dopravy a tiež potenciálne vytvorenie parku v susedstve,“ dodala.

Výsledky súťaže YIT pre územie na Mlynských nivách
  1. miesto: Sadovsky & Architects, s. r. o.
  2. miesto: What architects, s. r. o.
  3. miesto: Compass, s. r. o. a CHYBIK+KRISTOF Associated Architects, s. r. o. 
  4. miesto s odmenou: team ABJ, s.r.o. + Grido Architekti, s.r.o.