Koniec minulého roka bol z pohľadu vedenia hlavného mesta kľúčový. Aspoň čo sa týka kauzy prestavby Hlavnej stanice v Bratislave. Posledný deň uplynulého roka totiž prestala platiť zmluva medzi mestom a spoločnosťou Transprojekt, ktorej výsledkom mala byť obnova priestoru pred stanicou.

„Je neuveriteľné a smutné zároveň, že za viac ako šesť  rokov sa na stanici a v okolí zmenilo len to, do čoho investovalo hlavné mesto a železnice – zrevitalizované Predstaničné námestie, opravené eskalátory, zmodernizovanie električkovej trate a podobne. Teraz máme konečne rozviazané ruky, aspoň čo sa týka predstaničných priestorov, ktoré sa vrátia do majetku mesta,“ uviedol vtedy primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Súdny spor

Investorovi sa nepredĺženie zmluvy nepáčilo a vyhrážal sa súdnym sporom. „V prípade, ak Hlavné mesto SR Bratislava bude pokračovať v doterajšom prístupe, otvorí priestor pre vznik najväčšieho súdneho sporu v histórii mesta, dlhodobo zablokuje možnosť komplexnej revitalizácie predstaničného priestoru a prinesie mestu reputačné riziko, vzhľadom na narušenie dôvery investorov, ktorí majú záujem realizovať svoje projekty v Hlavnom meste SR Bratislava,“ konštatovala vtedy mediálna zástupkyňa projektu Mária Adamová.

Transprojekt sa obrátil na okresný súd so žiadosťou o vydanie neodkladného opatrenia. Ten ich žiadosť odmietol. „Navrhované neodkladné opatrenie nepreukazuje dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana, keďže zmluva zanikla v súlade s dohodou strán ku dňu 31. 12. 2016. Súd má za to, že je potrebné rešpektovať zásadu zmluvnej voľnosti, ktorá je jednou zo základných a nosných zásad záväzkového práva,“ konštatoval Okresný súd Bratislava I.

Investor pritom pred súdmi argumentuje tým, že do danej situácie sa dostal preto, že mu mesto neodovzdalo pozemky určené pre výstavbu, na základe čoho bol zmarený zámer investora. Kým okresný súd dal za pravdu mestu, krajský už investorovi.

Zvrat v kauze Hlavnej stanice, zmluva medzi mestom a developerom stále platí

Hlavná stanica Zdroj: IPR Slovakia

„Podľa odvolacieho súdu, bez splnenia súčinnosti žalovaného nie je možné splniť čl. III bod 5 Zmluvy (odovzdanie stavieb mestu, pozn. red.) a javí sa, že tento článok nemohol nadobudnúť účinnosť. Preto záver súdu o tom, že Zmluva zanikla v súlade s dohodou strán ku dňu 31. 12. 2016 a nároku žalobcu nie je možné poskytnúť ochranu, je v tomto štádiu konania vzhľadom na nevyužitie procesnej obrany a procesného útoku zo strany sporových strán, predčasné,“ konštatoval Krajský súd v Bratislave.

Predchádzanie škodám

Rozhodnutie investor privítal. „Súd sa stotožnil s názorom právnych zástupcov spoločnosti Transprojekt, že plnenie zmluvy zo strany spoločnosti je viazané na súčinnosť mesta. Rovnako konštatuje, že v prípade, ak by nedošlo k vydaniu neodkladného opatrenia, hrozil by spoločnosti vznik, resp. rozširovanie škody či inej ujmy a došlo by k porušovaniu a ohrozeniu jeho práv a oprávnených záujmov,“ konštatuje pre TREND Reality M. Adamová.

Podľa jej slov zmluva medzi spoločnosťou Transprojekt a hlavným mestom Bratislava až do rozhodnutia vo veci samej stále trvá. „Nezanikla k 31. 12. 2016, ako bolo prezentované zo strany vedenia mesta,“ argumentuje M. Adamová.

Mesto argumentuje tým, že zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola uzatvorená 20.12.2010 a zanikla k 31.12.2016. „V rámci tejto zmluvy hlavné mesto poskytovalo investorovi potrebnú súčinnosť a splnilo všetky svoje záväzky z nej vyplývajúce. Žiaľ, investor nesplnil, čo sľúbil a projekt predstaničného priestoru hlavnej stanice ŽSR za viac ako šesť rokov nedokázal zrealizovať, čím poškodil všetkých Bratislavčanov, ako aj návštevníkov hlavného mesta,“ informuje TREND Reality vedenie hlavného mesta. 

Čo podnikne ďalej, je nateraz otázne. „Mesto bolo o rozhodnutí krajského súdu informované. Po dôkladnom preštudovaní rozhodnutia a jeho odôvodnenia sa k nemu bližšie vyjadrí,“ konštatuje v stanovisku mesto.