Mestská časť Staré Mesto udelila v roku 2013 investorovi garáží, spoločnosti Parking House, súhlas s výrubom 65 stromov a 17 kríkov. Okresný úrad uznal následné odvolanie aktivistov a rozhodnutie zrušil. Mestská časť však v máji 2014 rozhodla rovnako, len s presnejším určením podmienok, a Okresný úrad tentoraz odvolanie zamietol.

Krajský súd teraz obe rozhodnutia zrušil a nariadil nové konanie o výrube stromov. Odôvodnil to tým, že v konaní správnych orgánov bola zistená chyba, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia.

Úrady podľa súdu nedostatočne preskúmali skutkový stav a reálne možnosti náhradnej výsadby. Preto nie je jasné, prečo dali prednosť vlastníckemu a užívaciemu právu investora pred právom ľudí na priaznivé životné prostredie.

V prípade garáží na Kollárovom námestí prebieha aj druhý súdny spor. Inicioval ho krajský prokurátor na podnet aktivistov po neúspešnom proteste proti kladnému záväznému stanovisku samosprávy k zámeru.

V tomto prípade Krajský súd žalobu zamietol s odôvodnením, že Kollárovo námestie nie je parkom, ale námestím so sadovníckou úpravou. Najvyšší súd sa podľa M. Vagača odmietol zaoberať odvolaním voči rozhodnutiu a vrátil vec Krajskému súdu.

Aktivisti bojujú za zachovanie parku na Kollárovom námestí od roku 2009. Zámeru vyčítajú nerešpektovanie územného plánu a zákona o ochrane životného prostredia. Poukazujú tiež na to, že súhlas mesta s výstavbou garáží je proti jeho vlastnej stratégii na zmiernenie klimatických zmien a proti moderným trendom parkovacích politík európskych miest.

Spoločnosť Parking House chce pod Kollárovým námestím postaviť päťpodlažnú podzemnú garáž pre 297 áut s vjazdom z Jánskej ulice a výjazdom na námestie. Výška investície bola v čase predloženia upraveného zámeru v roku 2012 odhadovaná na 6,5 milióna eur.

Po vybudovaní garáží sa má zeleň na námestí obnoviť a doplniť vodnými prvkami. Projekt počítal s výškou substrátu minimálne 220 centimetrov, na väčšine plochy však tri až štyri metre, čo malo byť podľa investora dosť na výsadbu vyrastených stromov.