„Ukončenie procesu predpokladáme v prvom štvrťroku tohto roku,“ povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Následne podľa platnej zmluvy bude mať projektant tri mesiace na dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutia so zapracovaním podmienok a opatrení, ktoré vyplynú pre stavbu z procesu EIA.

Pribudnúť má cyklotrasa

Hlavné mesto vyčlenilo vo svojom tohtoročnom rozpočte 120-tisíc eur na projekt rekonštrukcie Devínskej cesty, financie sú však plánované len na pokrytie nákladov na spracovanie projektovej dokumentácie.

„Po spracovaní všetkých stupňov projektovej dokumentácie a vydaní príslušných povolení bude možné pristúpiť k samotnej realizácii. Výška nákladov na realizáciu predmetnej rekonštrukcie bude známa až po spracovaní projektovej dokumentácie,“ povedal P. Bubla.

Ako podotkol, aj termín začatia prác nie je možné v súčasnosti presne špecifikovať, lebo ich spusteniu predchádza ešte viacero povoľovacích procesov. Súčasťou spracovávanej projektovej dokumentácie a tiež prerokovania EIA je aj projekt vybudovania cyklotrasy.

Zámer spustiť rozsiahlu rekonštrukciu Devínskej cesty ohlásilo ešte bývalé vedenie hlavného mesta. Obnovou cesty, v úseku s dĺžkou viac ako šesť kilometrov medzi Devínom a križovatkou Devínska cesta – Karloveská, sa má odstrániť havarijný stav komunikácie. Tá je podľa samosprávy vystavená vysokej intenzite automobilovej a cyklistickej dopravy, ktorá niekoľkonásobne prevyšuje jej kapacitné možnosti.

„Navyše, nestabilita územia, ktorým cesta prechádza, ju zaraďuje k vysoko rizikovým dopravným úsekom. Z uvedeného dôvodu je Devínska cesta predmetom záujmu inžinierskych geológov už viac ako 20 rokov. Komunikácia bola počas obdobia pred novembrom 1989 neudržiavaná,“ píše sa v zámere, ktoré mesto predložilo do procesu EIA. Devínska cesta je neslávne známa zosuvmi zo svahu nad komunikáciou.

Očakáva sa deväťmiliónová investícia

Hlavné mesto v minulosti uviedlo, že je nevyhnutné riešiť rekonštrukciu tejto cesty komplexne so všetkými súvislosťami, pretože je to jediná logická prístupová komunikácia do centra mesta z mestskej časti Devín vrátane novovybudovaných lokalít s individuálnou výstavbou.

Obnova cesty má zahŕňať aj vybudovanie novej dažďovej kanalizácie či sanáciu skalného masívu technicko-ekologickými prostriedkami. Taktiež stabilizáciu a sanáciu komunikácie zo strany Dunaja a dobudovanie cyklotrasy v celom úseku.

Zámer, ktorý sa predkladal do EIA, predpokladal celkové náklady za zhruba deväť miliónov eur.