J. Buocik sa odvoláva na informáciu od ružinovského kontrolóra Günthera Furina predloženú miestnym poslancom na októbrovom zasadnutí. Kontrolór podľa neho upozorňuje na neudržateľný stav stavebného úradu mestskej časti.

„Kontrolór konštatuje, že za súčasného personálneho vybavenia a predpisového poriadku nemôže úrad takto fungovať. Podľa správy kontrolóra je potrebné okamžite prijať radikálne rozhodnutia, ktorými sa zvýši počet pracovníkov, zmení podpisový poriadok a zavedie sa evidencia spisov, aby sa nestalo, že tam ležia spisy, ktoré sú nevybavené pol alebo trištvrte roka," hovorí J. Buocik.

V prípade uznania nároku na finančné odškodnenie pre stavebníkov by sa podľa neho Ružinov mohol dostať do situácie, keď nebude schopný plniť si základné povinnosti. Podrobnosti o žalobách by mali byť známe na novembrovom zasadnutí ružinovského miestneho zastupiteľstva.

„Na poslednom zastupiteľstve sme schválili uznesenie, aby na najbližšie zastupiteľstvo mestská časť pripravila materiál o tom, aké súdne spory sú vedené voči stavebnému úradu i aké súdne spory sú evidované na ministerstve dopravy, ktorý je zriaďovateľ preneseného výkonu štátnej správy miestneho stavebného úradu," vysvetľuje ružinovský poslanec Martin Patoprstý.

Podľa J. Buocika o pochybení stavebného úradu Ružinov už rozhodol jeho nadriadený orgán - Okresný úrad Bratislava. „Dnes je to v polohe, že bolo zistené pochybenie stavebného úradu a čaká sa, aká bude výška škody, ktorú súd prizná stavebníkovi. Zaviazané bude v tomto ministerstvo dopravy, ktoré si však regresom toto uplatní voči mestskej časti Ružinov,“ hovorí poslanec.

Hovorkyňa mestskej časti Miroslava Plesníková priznáva, že stavebný úrad nedodržiava vždy všetky termíny. „Vzhľadom na veľkosť Ružinova, počet podaní, počet pracovníkov, náročnosť spisov, potrebný čas na ich preskúmanie, nie je reálne dodržať lehoty všetkých spisov stanovené zákonom. V priemere pripadá 140 spisov na pracovníka,“ vysvetľuje s tým, že stavebný úrad je prenesený výkon štátnej správy, ale samospráva financuje jeho chod aj z vlastných zdrojov.

Mestská časť podľa nej spracováva zoznam súdnych sporov, keďže vo väčšine prípadov býva žalovaným ministerstvo dopravy, ktoré si v prípade prehry žiada regresnú náhradu od samosprávy.

„Nevieme, o akých siedmich miliónoch pán Buocik hovorí a čoho konkrétne sa majú týkať. Ak Okresný úrad potvrdí pochybenie stavebného úradu, neznamená to, že mestská časť bude za niečo platiť, ale spis sa vracia na nové konanie,“ reaguje M. Plesníková.

Minulý rok musel podľa nej Ružinov zaplatiť 64 442,44 eura za nesprávny úradný postup ešte z roku 2004.