Prevádzka areálu bude klubovou formou, pričom bude poskytovať možnosti pre výchovu, tréning a prípravu športovcov v obmedzenom počte asi 12 návštevníkov. Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

O dva roky

Plánovaný areál sa nachádza na ploche s výmerou 15 077 štvorcových metrov mimo zastavaného územia. Umiestnený má byť v juhozápadnom okraji mestskej časti, v pokračovaní ulice Pri Pieskovom hone.

Investor predpokladá spustenie výstavby v budúcom roku a ukončenie v roku 2020. „Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k rozšíreniu ponuky športových, telovýchovných a rekreačných aktivít v danej lokalite pre športové kluby,“ deklaruje investor.

V areáli majú byť klubové objekty a vodná plocha s úpravou brehov. V klubových objektoch s dvoma nadzemnými podlažiami sú plánované spoločenská miestnosť s kuchynským kútom, hygienické zariadenie, miestnosť či služobný byt.

„Vodná plocha je navrhnutá v ľadvinkovitom tvare. V ľavej a pravej časti bude prehĺbené dno. V strede bude prechodový zúžený úsek s plytčinou, kde bude prípustný rast vodných trstinových rastlín,“ píše sa v zámere.

Variantné riešenia 

Zo západnej strany sa uvažuje so zriadením dvoch alebo viacerých mól so schodiskom pre prístup do vody. Brehy jazera budú čiastočne spevnené.

„Hladina v jazere bude ustálená. Filtrácia a samočistenie vodnej plochy bude zabezpečené prirodzeným prúdením vody,“ deklaruje investor, ktorý ráta s ôsmimi parkovacími miestami v areáli.

V Rusovciach plánuje investor vybudovať rekreačný areál

Rekreačný areál Rusovce Zdroj: EIA / Hoffman a Albrecht

Prístup k športovému areálu bude pre peších a cyklistov možný po chodníkoch popri miestnych komunikáciách Pri gaštanovej aleji a Pri pieskovom hone.

Projekt je predkladaný vo dvoch variantoch. V zámere je odporúčaný na realizáciu druhý variant, v ktorom sa na ploche 15 077 štvorcových metrov navrhuje realizácia sadových úprav spolu s vodnou plochou s výmerou 13 037 štvorcových metrov.

Plošná výmera spevnených plôch je navrhovaná na úrovni 1 701 štvorcových metrov. Oproti prvému variantu dochádza k zvýšeniu plošnej výmery zelene na území rekreačného areálu s 429 štvorcových metrov.