„Nesúlad vnímame najmä v zábere lesných pozemkov, ako aj výstavby takéhoto zámeru na území chránenej vodohospodárskej oblasti, v ochrannom pásme vodárenského zdroja, v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) a v tesnej blízkosti chránených území, ako sú SKUEV Zvolen a Ďumbierske Tatry a chránené vtáčie územia Veľká Fatra a Nízke Tatry,“ skonštatovala vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková.

Hovorí tiež, že Úrad BBSK ako dotknutý orgán nebol v tejto veci oslovený. „Nebolo mu tým umožnené vydať stanovisko, v ktorom by upozornil na nesúlad, respektíve na rozpor s územným plánom regiónu,“ podotkla L. Štepáneková.

Požiadajú o prešetrenie

BBSK bude podľa hovorkyne „nútený využiť, po márnych pokusoch o nastavenie legitímneho postupu v predmetných konaniach, možnosť obrátiť sa na príslušné ministerstvá, ako aj prokuratúru, prípadne súd“. Požiada o prešetrenie doterajšieho postupu dotknutých štátnych orgánov.

Referent stavebného úradu obce Donovaly Jozef Oswald tvrdí, že stavba nemôže byť v rozpore s územným plánom BBSK, pretože územný plán obce Donovaly je v súlade s územným plánom BBSK.

Projektový manažér haly Igor Obšajsník hovorí, že projekt lyžiarskej haly pripravili na základe Územného plánu obce Donovaly, ostatných schválených predpisov a v súčinnosti s povoľujúcimi úradmi.

„Všetky schválené regulatívy a podmienky dotknutých úradov vyplývajúce z povoľovacieho procesu sme dodržali,“ podotkol.

Ministerstvo dopravy a výstavby uviedlo, že územný plán obce musí byť v súlade s územným plánom vyššieho stupňa, preto by k takejto situácii nemalo dôjsť.

Podľa aktivistov taktiež nie je výstavba haly v súlade s Územným plánom BBSK a tiež s Krajinno-ekologickým plánom obce Donovaly. Z toho dôvodu podali aj podnet na Okresnú prokuratúru Banská Bystrica.

Petícia od 22-tisíc ľudí

Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej.

Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu.

Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo viac ako 22-tisíc ľudí.