Výskum je nevyhnutný pre vydanie rozhodnutia KPÚ Bratislava na novú projektovú dokumentáciu k obnove kaštieľa. Pôvodný termín dodania projektovej dokumentácie sa preto posúva o čas potrebný na vykonanie uvedeného výskumu, najviac však o jeden mesiac, informuje Úrad vlády SR, ktorý má kaštieľ v správe.

Minulý rok 10. októbra podpísal vedúci Úradu vlády SR Igor Federič so združením NKP Rusovce, ktoré tvoria firmy Dopravoprojekt Bratislava a Metroprojekt Praha, zmluvy na dodanie komplexnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach a priľahlého areálu, ako aj čeľadníka, historických záhrad parku vrátane všetkých ostatných objektov nachádzajúcich sa v priľahlom areáli a parku.

V zmluvách je tiež zakotvený autorský dozor počas stavby. Náklady na úlohy vyplývajúce so zmlúv združenie vyčíslilo na vyše 1 022 190 eur vrátane DPH. Po dodaní projektovej dokumentácie Úrad vlády SR vypíše ďalšie verejné obstarávanie na samotnú rekonštrukciu kaštieľa.

Kaštieľ v Rusovciach už roky chátra. Verejné obstarávanie musel úrad vyhlásiť po tom, čo na jar v roku 2014 od projektu odstúpil generálny projektant. Na celkovú rekonštrukciu kaštieľa, parku, čeľadníka, vrátane interiérového vybavenia, je potrebných približne 40 miliónov eur vrátane DPH.

V štátnom rozpočte na to nie sú vyčlenené prostriedky, je nevyhnutné získať na rekonštrukciu aj iné zdroje. Zo štátneho rozpočtu sú financie určené na nevyhnutné udržiavacie a záchranné práce kaštieľa, na projektovú časť a tiež na spolufinancovanie z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru.

Projekt obnovy kaštieľa v Rusovciach čaká na pamiatkový výskum

Kaštieľ Rusovce Zdroj: Karol Hrebíček

Kaštieľ by po celkovej rekonštrukcii mal slúžiť na reprezentatívne účely. Pre verejnosť plánujú sprístupniť záhrady, park a čeľadník. Po rekonštrukcii by mal byť čeľadník k dispozícii rôznym občianskym združeniam pôsobiacim na území Rusoviec, miestnemu úradu a verejnosti v podobe múzea či komunitného centra.

Na úrade vlády plánujú, že park bude po revitalizácii napojený na blízku cyklotrasu a bude sa spolu s novým amfiteátrom využívať na rôzne oddychové, kultúrne a spoločenské akcie.