Podľa združenia však Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce povoliť podnikom stavať len ubytovne internátneho typu. V novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorú v piatok (10. 5.) Národná rada SR schválila v prvom čítaní, navrhlo podmienky, ktoré zamestnávateľov skôr odrádzajú od výstavby.

Len ubytovne

Novela zákona o ŠFRB neuvádza štandardné nájomné byty, ale ubytovne s bunkami, v ktorých budú dve obytné miestnosti a priestor na osobnú hygienu, pripomína združenie. Podľa neho je ďalšie obmedzenie v tom, že o bytysa budú môcť uchádzať väčšou zamestnanci, ktorých príjem do domácnosti nepresiahne 5-násobok životného minima. Tým však budú limitovaní najmä kvalifikovaní zamestnanci, ktorých si chcú zamestnávatelia udržať. 

Novela z dielne MDV SR okrem toho podľa Klubu 500 eliminuje aj zamestnávateľov žiadajúcich o úver zo ŠFRB a obmedzuje aj miesta, kde bude možné domy stavať. Zároveň prevádzka, ktorá o takúto štátnu podporu žiada, musí mať minimálne 500 zamestnancov.

„Poľnohospodárske podniky často zamestnávajú spolu v rámci jednej skupiny aj 500 a viac ľudí, ale v jednotlivých prevádzkach ich pracuje menej. Aj pre týchto menej zamestnancov je potrebné zabezpečiť adekvátne nájomné bývanie,“ objasňuje zakladateľ Slovenského farmárskeho družstva Daniel J. Krátky s tým, že toto ustanovenie považujú za diskriminačné.  

Nemajú možnosti

Klub 500 ďalej uvádza, že zákon v súčasnosti neobsahuje možnosť, aby bol úver poskytnutý spoločnosti zabezpečujúcej výstavbu nájomného bývania, ktorá ho potom prenajme výlučne zamestnávateľovi, pričom zamestnávateľ ubytuje svojich zamestnancov s využitím podnájomníckeho vzťahu. Toto je jedna zo zásadných vecí, ktorú žiadali zamestnávatelia zmeniť.

„Veľká časť zamestnávateľov sa chce venovať svojmu hlavnému predmetu podnikania a na stavbu a prevádzku nájomných bytovchce využiť externé firmy. Navrhujeme tiež do zákona doplniť reguláciu trojstranného vzťahu žiadateľ (staviteľ) – zamestnávateľ – zamestnanci,“ uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500.

Problémy s nedostatkom pracovníkov? Riešením majú byť nájomné byty

Nájomný dom na Čapajevovej ulici v Petržalke Zdroj: Mesto Bratislava

Nájomné byty by mali obstarávať najmä obce a mestá, v ktorých sú možnosti zamestnania, ale nie je dostatok cenovo dostupných bytov. Samosprávy majú okrem výhodného úveru možnosť získať aj dotáciu, čo vo výsledku zabezpečí, že nájomné je nižšie a vedia ho zaplatiť aj domácnosti s menším príjmom, čo je napríklad v prípade zamestnancov v poľnohospodárstve. Uviedlo to ministerstvo dopravy v reakcii na stanovisko Klubu 500 k novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Podľa rezortu môže právnická osoba obstarať nájomné byty v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach, alebo v obci, kde sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza priemyselný park, alebo v obci, na území ktorej je prevádzka žiadateľa minimálne s 500 zamestnancami. „Zákon pritom neupravuje konkrétnu lokalizáciu v rámci územia obce, respektíve mesta, tá by mala byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou daného územia," uvádza ministerstvo.

Sú možnosti

Zákon nepripúšťa, konštatuje ministerstvo, aby podporené nájomné byty právnická osoba, ktorá vlastní nájomné byty, ich prenajala inej právnickej osobe - zamestnávateľovi, ktorá bude následne byty poskytovať do podnájmu svojim zamestnancom.

„Týmto postupom by nebolo možné uplatňovať vo vzťahu k zamestnancom ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájme bytov a podnájomný vzťah by bolo možné ukončiť z dôvodu ukončenia pracovného pomeru u zamestnávateľa, aj keď zamestnanec - podnájomník si riadne plní všetky záväzky," upozorňuje rezort.

Zákon ale nevylučuje, že právnická osoba, vlastník nájomných bytov, bude mať dohodu so zamestnávateľmi o prenájme bytov pre jeho zamestnancov. Z legislatívneho hľadiska však nie je možné v špeciálnom zákone riešiť zmluvné vzťahy, ktoré sú predmetom obchodného a občianskeho zákonníka, pripomína ministerstvo.

Podľa rezortu novela rieši dva vecné okruhy. Prvým sú zvýhodnené podmienky už existujúcej možnosti úveru na štandardné nájomné byty pre právnickú osobu, teda aj zamestnávateľov. Pri druhom je to nový účel, obstaranie ubytovacieho domu, teda ubytovania pre pracovníkov, ktorí sa nechcú sťahovať za prácou z miesta svojho bydliska aj s celou rodinou. Ministerstvo takto reaguje na akceptovateľné požiadavky zamestnávateľov a Klubu 500 pri príprave novely zákona.